Cum se împacă liberul arbitru cu predestinarea?

Întrebare:

Cum există LIBERUL ARBITRU daca viitorul nostru este hărăzit inca din pântecele mamei?

Să privim la un fragment din Epistola lui Pavel către Efeseni ca să înțelegem cum merg împreună liberul arbitru, adică libertatea omului de a alege și suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea noastră a tuturor. Epistola către Efeseni începe astfel:

Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii cari sînt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne -a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l -a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care -l alcătuise în Sine însuş, ca să -l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într’unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. (Efeseni 1:1-14)

În acest text biblic sunt făcute următoarele afirmații despre Dumnezeu:

  • Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în Hristos înainte de întemeierea lumii.
  • Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Isus Hristos.
  • Dumnezeu a alcătuit un plan de mântuire al oamenilor pe care l-a adus la îndeplinire la plinirea vemilor.
  • Dumnezeu ne-a rândit mai dinainte ca să slujim de laudă slavei Sale.

Și acum, atenție, toate aceste lucruri sunt valabile in viețile celor care după ce au auzit Cuvântul adevărului, adică Evanghelia, AU CREUT în El. Aici este liberul arbitru. Cuvântul lui Dumnezeu l-au auzit mulți  dar nu toți au ales să creadă. Domnul Isus a murit la cruce pentru ca ORICINE crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu i-a ales mai dinainte pentru mântuire pe cei care au crezut în Isus Hristos pentru că Dumnezeu i-a cunoscut de mai înainte, așa cum scrie Scriptura:

Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre mai mulţi fraţi. (Romani 8:29)

Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte și i-a ales mai dinainte pentru mântuire pe cei care au ales să creadă în Domnul Isus Hristos și să între în Noul Legământ cu Domnul Isus.  Când vorbește despre venirea lui Antihrist, Scriptura ne relatează astfel:

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentruca toţi cei ce n’au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi. Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v’a ales pentru mîntuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v’a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. ( 2 Tesaloniceni 2:9-14)

Cei mântuiți au ales să creadă Evanghelia, așa și-au exprimat ei liberul lor arbitru. Ceilalți și-au exprimat liberul arbitru prin faptul că nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți și n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire. Dumnezeu, care este atotștiutor, a cunoscut aceste alegeri ale lor de mai inainte dar nu a ales pentru ei. Dumnezeu nu alege nici pentru tine. Cum îți vei folosi tu liberul arbitru? Alegi viața veșnică prin credința în Isus Hristos?