Cum să scapi de poftă ca să ai pace în inimă şi gânduri curate?

Cum să scapi de poftă ca să ai pace în inimă şi gânduri curate?Întrebare:

Spuneţi-mi, vă rog, cum sa scap de pofta? Eu mă rog ca Dumnezeu să-mi dea pace în inimă şi gânduri curate.

Înţelege că firea este neputincioasă în faţa păcatului

Apostolul Pavel a trecut prin aceeaşi stare şi luptă cu poftele firii prin care trece şi autoarea acestei întrebări şi prin care trec toţi oamenii. Iată cum o descrie el:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? (Romani 7:18-24)

Noi oamenii nu avem în noi înşine putere suficientă ca să ne luptăm împotriva poftelor păcătoase ale firii pământeşti. Orice încercare să ne rezolvăm singuri această problemă va duce la eşec. De aceea…

Alege să fii în Hristos Isus

El, Mântuitorul lumii, este soluţia şi are puterea să ne elibereze de sub puterea firii noastre pământeşti păcătoase, aşa cum scrie în continuare Apostolul Pavel:

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1-4)

Când îl primim pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre, când încheiem legământ cu El, atunci primim şi Duhul Sfânt care ne dă putere să trăim o viaţă sfântă, să nu mai fim robi vânduţi păcatului şi să nu mai fim neputincioşi în faţa firii pământeşti.

Dar va reproşa cineva şi va spune că a încheiat legământ cu Domnul Isus, a primit Duhul Sfânt şi totuşi constată că este învins de poftele firii pământeşti. Ce să facă un astfel de om?

Alege să trăieşti după îndemnurile Duhului Sfânt

La momentul naşterii din nou, adică a încheierii noului legământ cu Domnul Isus Hristos, oamenii primesc Duhul Sfânt care vine să locuiască în ei. Astfel, de atunci încoace fiecare are în sine Duhul Sfânt dar şi firea păcătoasă care nu mai are puterea de altă dată, pentru că este sub puterea şi controlul Duhului Sfânt. Este acum alegerea noastră de cine să ascultăm: de firea pământească sau de Duhul Sfânt. Este o luptă zilnică pe care creştinul trebuie să o dea şi despre care Sfintele Scripturi spun următoarele:

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. (Romani 8:5-13)

Pofta firii ne îndeamnă să păcătuim, dar Duhul Sfânt care este în noi ne îndeamnă să trăim o viaţă sfântă. Să alegem să trăim şi să acţionăm totdeauna potrivit cu ceea ce ne îndeamnă Duhul Sfânt.

În aceeaşi ordine de idei Apostolul Ioan a scris astfel:

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. (1 Ioan 2:15-17)

Iar Apostolul Pavel în epistola către Galateni a scris:

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. (Galateni 5:13-25)

Gândurile nepotrivite sau păcătoase care vă vin în inimă sunt îndemnurile firii pământeşti care vă provoacă la păcat. Nu întreţineţi aceste gânduri şi nu le alimentaţi cu nimic, ci ca un copil al lui Dumnezeu, să umblaţi după lucrurile de sus, după lucrurile sfinte la care vă îndeamnă Duhul Sfânt şi despre care firea pământească încearcă să vă convingă că sunt prea grele, prea plictisitoare, sau mai ştiu eu ce. Ascultaţi de Duhul Sfânt care vă îndeamnă să studiaţi Sfintele Scripturi, să vă rugaţi, să postiţi, să vestiţi oamenilor Evanghelia, să le slujiţi celor care sunt în nevoi şi să vă purtaţi în toate lucrurile cu cumpătare. Aşa să ne ajute Dumnezeu tuturor.