Cum să mă eliberez și să nu mai fiu invidioasă? (7 sfaturi)

Întrebare:

Cum să nu mai fiu invidioasă? Problema mea este invidia. Sunt invidioasă pe oameni, pe toţi cei care mi se pare că au mai multe decât mine. Pe fetele mai frumoase decât mine sau care sunt împlinite din punct de vedere sentimental le invidiez, pentru că eu încă nu am întâlnit dragostea. Mi se pare că lor le-a dat Dumnezeu mai multe decât mie. De multe ori îmi doresc să fiu ca ele, din cauza asta nu mă pot bucura de viaţa mea. Mi se pare că sunt urâtă și, din dorinţa de a fi ca persoana pe care o invidiez, îmi schimb atitudinea faţă de cei care ţin la mine cu adevărat. Când, în sfârşit, reuşesc cumva să nu mai fiu invidioasă, apare altă persoană, pentru care încep să am aceleaşi sentimente. Vă rog, ajutaţi-mă cu un sfat, cum să nu mai fiu invidioasă!

Nu poate realiza o schimbare de atitudine omul pizmaş care nu…

1. Înţelege efectele invidiei

Deja ai scris în mesaj câteva din efectele invidiei, şi anume, că nu te bucuri de viaţă şi te vezi inferioară celor pe care îi invidiezi. Biblia spune că pizma, adică invidia, afectează rău starea omului.

O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor. (Proverbe 14:30)

Invidia aduce după sine alte rele şi îi face pe oameni să fie batjocoritori şi să se bucure când li se întâmplă ceva rău celor pe care îi invidiază. Acestea din urmă aduc alte necazuri pe capul celor pizmaşi:

Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. (Proverbe 17:5)

Dacă înţelegem efectele invidiei, este tot atât de important a…

2. Înţelege originea invidiei

În Epistola către Romani, când descrie starea păcătoasă a omenirii, Apostolul Pavel spune că din pricina că oamenii au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor…

… au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, (Romani 1:29)

Tot Apostolul Pavel scrie în Epistola către Galateni că invidia este fapta firii păcătoase a omului:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Să luăm aminte aici la o altă consecinţă a invidiei – cei ce se lasă robiţi de ea, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

3. Nu te înşela singură

Spre deosebire de autoarea acestui mesaj, care dorește să nu mai fie invidioasă, unii oameni caută să ascundă invidia personală şi chiar încearcă să se convingă pe ei însuşi că nu sunt invidioşi, ci buni creştini. Când le-a scris la astfel de oameni, sfântul Iacov a spus:

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. (Iacov 3:13-17)

Biblia prezintă aici două feluri de înţelepciune care ne formează gândirea şi atitudinile noastre. Dacă dorim să avem înţelepciunea divină de sus vom căuta să studiem Sfintele Scripturi şi să aplicăm învăţătura acestora.

4. Să nu fim prieteni cu lumea

Să nu crezi că vreau să spun că trebuie să încetezi a mai fi prietenoasă sau a comunica şi prieteni cu oamenii, ca să nu mai fii invidioasă. Nicidecum. Prietenie cu lumea Dumnezeu numeşte acţiunile şi atitudinile celui care se pretinde a fi creştin, dar care preia felul de gândire şi acţionează ca şi restul oamenilor, care nu cunosc şi nu trăiesc potrivit cu înţelepciunea divină care vine de sus. Iată cum se adresează Iacov acestor creştini care prietenesc cu lumea:

De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. (Iacov 4:1-4)

5. Primeşte Duhul Sfânt şi trăieşte după îndemnurile Lui

Apostolul Pavel spune că invidia este fapta firii pământeşti care robeşte gândirea şi acţiunile celui care nu este născut din nou. La naşterea din nou, adică atunci când se pocăieşte şi intră în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, fiecare creştin primeşte Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Acest Duh Sfânt îi dă continuu puterea să biruiască invidia şi celelalte patimi care l-au robit altă dată, aşa cum scrie Pavel:

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii. (Galateni 5:16-26)

6. Studiază Sfintele Scripturi

Prin studierea Sfintelor Scripturi Dumnezeu îți schimbă gândirea şi te eliberează de atitudinile greşite de altă dată, ca să nu mai fii invidioasă. De aceea suntem îndemnaţi să studiem continuu Scripturile, despre care Apostolul Petru spune că sunt ca laptele, care face un prunc să crească spre maturitate:

Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. (1 Petru 2:1-3)

7. Aplică învăţătura Sfintelor Scripturi

Din moment ce studiezi Scriptura, fii gata să aplici personal tot ce înveţi aşa cum scrie Iacov, ca să nu mai fii invidioasă:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Te sfătuiesc pentru început să citeşti Biblia în întregime şi apoi să faci rost de manualele de studiere a Bibliei după metoda inductivă, ca astfel, să te maturizezi spiritual în toate privinţele şi să poţi lepăda pentru totdeauna orice fel de pizmă și să nu mai fii invidioasă.

Invit pe toţi cei care doresc să studieze profund Scripturile ca să poată trăi potrivit cu ele să participe la sesiunea unde voi preda cursul “Legământul” şi la tabăra de studiere a limbii engleze unde voi preda cursul “Căsătorie fără regrete”.