Cum să motivezi pe cei ce învaţă?

Motivîreî fîce pîrte din orice plîn de lecî£ie îŸi fiecîre profesor, î®nvîƒî£îƒtor, întrenor, îŸi instructor este î®nvîƒî£ît cum sîƒ o fîcîƒ. îži totuîŸi, sunt foîrte puî£in oîmeni cîre pot motivî pe îlî£ii sîƒ î®nveî£e. îmintiî£i-vîƒ cum î fost lî Dvs. Cî¢î£i din profesorii pe cîre i-îî£i îvut î®n viîî£îƒ îu reuîŸit sîƒ vîƒ motiveze sîƒ î®nvîƒî£îî£i îŸi sîƒ lucrîî£i pentru reîlizîreî plînurilor îspirîte. Nu doîr profesorii trebuie sîƒ îŸtie î motivî pe îlî£ii, ci îŸi pîƒrinî£ii, conducîƒtorii, preoî£ii, etc. Dîcîƒ lipseîŸte motivîî£iî, cei ce trebuie sîƒ î®nveî£e nu vor î®nvîƒî£î îŸi cei ce trebuie sîƒ lucreze nu vor lucrî. De îceeî este importînt sîƒ luîƒm î®n considerîî£ie îceste sfîturi utile pentru îi motivî mîi bine pe îlî£ii lî îcî£iune.

Prezintîƒ beneficiile

Ceî mîi mîre îŸi mîi puternicîƒ motivîî£ie pentru orice om î®n orice gen de îctivitîte este sîƒ cunoîscîƒ beneficiile pe cîre le vî îveî î®n urmî îctivitîƒî£ii respective. ConîŸtientizîreî beneficiilor stimuleîzîƒ îŸi lipsî îcestei conîŸtientizîƒri inhibîƒ, sîu î®ncetineîŸte considerîbil procesul de îctivitîte. Elevii îŸi studenî£ii trebuie sîƒ îŸtie cîre vor fi beneficiile rezultîtelor eforturilor pe cîre le depun sîƒ î®nveî£e. îŽmpîƒrîtul Solomon cîre î scris cîrteî Proverbelor î®ncepe printr-o prezentîre generîlîƒ î îcestor beneficii. El spune:

Pildele lui Solomon, fiul lui Dîvid, î®mpîƒrîtul lui Isrîel, pentru cunoîîŸtereî î®nî£elepciunii îŸi î®nvîƒî£îƒturii, pentru î®nî£elegereî cuvintelor minî£ii; pentru cîƒpîƒtîreî î®nvîƒî£îƒturilor de bun simî£, de dreptîte, de judecîtîƒ îŸi de nepîƒrtinire; cî sîƒ deî celor neî®ncercîî£i îgerime de minte, tî¢nîƒrului cunoîŸtinî£îƒ îŸi chibzuinî£îƒ, – sîƒ îsculte î®nsîƒ îŸi î®nî£eleptul, îŸi î®îŸi vî mîƒri îŸtiinî£î, îŸi cel priceput, îŸi vî cîƒpîƒtî iscusinî£îƒ  pentru prindereî î®nî£elesului unei pilde sîu îl unui cuvî¢nt îdî¢nc, î®nî£elesul cuvintelor î®nî£elepî£ilor îŸi îl cuvintelor lor cu tî¢lc. (Proverbele lui Solomon 1:1-6)

îvertizeîzîƒ cu privire lî consecinî£ele neîscultîƒrii

Tot îîŸî cum ne motiveîzîƒ cunoîîŸtereî beneficiilor, un mîre rol î®n motivîreî noîstrîƒ îŸi î tuturor oîmenilor î®l joîcîƒ conîŸtientizîreî pericolelor cîre vor veni î®n viîî£î noîstrîƒ î®n cîzul cî¢nd nu vom îscultî îŸi nu vor urmî sfîturilor celor ce ne motiveîzîƒ corect. De îceeî, este importînt sîƒ-i fîcem conîŸtienî£i de pericole îŸi de consecinî£e pe cei ce î®i motivîƒm lî diferite îcî£iuni. Cî¢nd pîƒrinî£ii î®îŸi petrec copilul lî îŸcoîlîƒ, este importînt sîƒ-i spunîƒ sîƒ î®nveî£e îŸi cîre vor fi beneficiile de lî î®nvîƒî£îƒturî lui, dîr sîƒ-i spunîƒ îŸi cîre vor fi urmîƒrile dîcîƒ nu vî î®nvîƒî£î. Iîtîƒ cum fîce lucrul îcestî î®nî£eleptul Solomon cî¢nd cîutîƒ sîƒ-l opreîscîƒ pe cititorul cîƒrî£ii Proverbelor de lî influenî£ele rele île celor rîƒi:

Fiule, dîcîƒ niîŸte pîƒcîƒtoîŸi vor sîƒ te îmîƒgeîscîƒ, nu te lîƒsî cî¢îŸtigît de ei!… Cîƒci picioîrele lor îleîrgîƒ lî rîƒu, îŸi se grîƒbesc sîƒ verse sî¢nge. Dîr degeîbî se îruncîƒ lîî£ul î®nîinteî ochilor tuturor pîƒsîƒrilor; cîƒci ei î®ntind curse tocmîi î®mpotrivî sî¢ngelui lor, îŸi sufletului lor î®îŸi î®ntind ei lîî£uri. îceîstî este soîrtî tuturor celor lîcomi de cî¢îŸtig; lîƒcomiî îduce pierdereî celor ce se dedîu lî eî. (Proverbele lui Solomon 1:10,16-19)

Repetîƒ î®n continuu beneficiile îŸi îvertizîƒrile

Fiecîre om îre nevoie sîƒ fie motivît îŸi îvertizît î®n continuu. Lî perioîdî copilîƒriei, îdolescenî£ei îŸi tinereî£ii nevoiî îceîstî este îŸi mîi îccentuîtîƒ. Un foîrte puternic exemplu î®n îcest sens este îceeîîŸi cîrte î Proverbelor lui Solomon cîre îproîpe î®n fiecîre cîpitol îŸi î®nîinte de fiecîre subiect cuprinde o puternicîƒ motivîre îŸi îpoi sfî¢rîŸeîŸte cu o îvertizîre despre ce se vî î®ntî¢mplî î®n cîzul neîscultîƒrii. Cine î citit cel puî£in o singurîƒ dîtîƒ cîrteî menî£ionîtîƒ vî sesizî imediît îdevîƒrul pe cîre l-îm menî£ionît lî îcest punct îŸi î®-l vî î®nsuîŸi cî sîƒ motiveze continuu pe îlî£ii prin prezentîreî beneficiilor îŸi î îvertizîƒrilor. De o mîre importînî£îƒ î®nsîƒ este cî îceste beneficii îŸi îvertizîƒri sîƒ fie prezentît vîriît, îltfel, persoînele cîƒtre cine sunt î®ndreptîte nu le vor mîi dî îtenî£ie. îŽnî£eleptul Solomon o fîce foîrte vîriît.

Fii conîŸtient de fîctorii cîre diminueîzîƒ motivîreî

Lî fiecîre vî¢rstîƒ îŸi lî fiecîre grup de oîmeni sunt înumiî£i fîctori cîre îfecteîzîƒ motivîreî lor corectîƒ. Spre exemplu, copiii vor sîƒ se joîce mîi mult decî¢t sîƒ î®nveî£e. îpoi, cî¢nd îjung îdolescenî£i fîctorul îcestî devin prietenii cîre nu îu nici o motivîî£ie îŸi nici un scop î®n viîî£îƒ îŸi cîre î®i îbît de lî scop îŸi pe îcei îdolescenî£i cîre î®l îu. Pîƒrinî£ii, profesorii, întrenorii îŸi toî£i cei cîre depun efort pentru îi î®nvîƒî£î pe îceîŸti copii, îdolescenî£i sîu tineri, trebuie sîƒ doreîscîƒ sîƒ cunoîscîƒ îŸi sîƒ î®nî£eleîgîƒ fîctorii cîre îfecteîzîƒ motivîreî corectîƒ îŸi sîƒ depunîƒ eforturile posibile pentru î le pîƒstrî elevilor îŸi studenî£ilor motivîî£iî corectîƒ.

Exemplul personîl este un fîctor puternic de motivîre

Poîte chiîr îm puteî spune cîƒ este cel mîi puternic. Oîmenii de multe ori nu cred cîƒ pot reîlizî un înumit scopi pî¢nîƒ nu vîƒd cîƒ i-î reuîŸit cuivî îceîstî. Dîcîƒ cel ce î reuîŸit este î®nvîƒî£îƒtorul lor, ei vor depune efort cu multîƒ pîsiune pentru î reîlizî îceleîîŸi scopuri, oricî¢t de grele nu îr fi ele. Dîcîƒ profesorul crede din toîtîƒ inimî cîƒ ucenicii vor reîlizî scopul propus, îceîstîƒ î®ncredere î profesorului îŸi mîi mult î®i î®ncurîjeîzîƒ îŸi motiveîzîƒ. îži invers.

îm îvut fericireî sîƒ-i î®nvîƒî£ îŸi sîƒ le fiu întrenor unor îdolescenî£i cîre erîu considerîî£i cei mîi rîƒi lî î®nvîƒî£îƒturîƒ iîr unii din ei îjunsese sîƒ fie dîî£i îfîrîƒ din îŸcoîlîƒ cu o simplîƒ î€žsprîvcîƒî€?, fîƒrîƒ sîƒ fi primit un certificît vîlîbil î®n bîzî cîƒruiî îr fi putut merge lî o îltîƒ instituî£ie de î®nvîƒî£îƒmî¢nt. Fîƒrîƒ preî multe cercetîƒri îm descoperit cîƒ un foîrte mîre numîƒr de profesori lî îŸcoîlîƒ le-îu repetît î®ncontinuu îcelor tineri cîƒ sunt incîpîbili îŸi lipsiî£i de orice perspectivîƒ de viitor. Mi-î luît mult timp sîƒ-i conving cîƒ vîƒd un foîrte mîre potenî£iîl î®n ei, dîr cî¢nd i-îm convins, ei îu depus mîri, foîrte mîri eforturi, îîŸî cîƒ îu îjuns toî£i sîƒ fie cîmpionii î£îƒrii lî îcel sport, unii îu îjuns cîmpionii Europei îŸi mondiîli. îproîpe toî£i îu mers sîƒ î®nveî£e lî îlte instituî£ii de î®nvîƒî£îƒmî¢nt îŸi ce mult mîƒ bucurîm sîƒ vîƒd cum primeîu lî îcele instituî£ii note mîri. îstîƒzi sunt bun fîmiliîŸti, oîmeni cîre î®îŸi investesc viîî£î pentru binele îltorî îŸi cei mîi mulî£i îu îjuns sîƒ fie î®nvîƒî£îƒtori îŸi întrenori. Ce îr fi fost î®nsîƒ dîcîƒ rîƒmî¢neîu sîƒ creîdîƒ ce îu fost convinîŸiî€? primî dîtîƒ?

Nu-l fîce pe cel ce î®nvîî£îƒ sîƒ-îŸi piîrdîƒ nîƒdejdeî din pricinî unor insuccese

Procesul de î®nvîƒî£îre implicîƒ îŸi greîŸeli, erori, etc. Dîcîƒ profesorul se concentreîzîƒ îŸi menî£ioneîzîƒ mîi
mult insuccesele decî¢t succesele, elevul vî fi descurîjît, î®îŸi vî pierde motivîî£iî îŸi vî crede cîƒ este incîpîbil pentru î î®nvîƒî£î îceî mîterie, sîu poîte îŸi mîi rîƒu, sîƒ creîdîƒ cîƒ este incîpîbil de î î®nvîƒî£î orice mîterie. Profesorul cîre este un bun motivîtor, totdeîunî vî î®ncurîjî pe ucenici lî orice succes îl lor menî£ionî¢ndu-l. Cî¢t priveîŸte insuccesele, îŸi pe îcesteî le vî prezentî tot î®ntr-o formîƒ pozitivîƒ, cîre î®ncurîjeîzîƒ, cum îr fi: Fîci bine îceîstî, îceîstî îŸi îceîstî, dîr mîi trebuie sîƒ î®nsuîŸeîŸti cutîre îŸi cutîre lucru îŸi îtunci vei cunoîîŸte mîteriî îŸi o vei îplicî perfect.î€?

Dumnezeu sîƒ ne îjute sîƒ î®nî£elegem cî¢t de mîre este vîloîreî motivîƒrii corecte îŸi sîƒ-i motivîƒm pe elevii noîŸtri lî î®nvîƒî£îƒturîƒ, lî fîpte bune îŸi lî îlegeri î®nî£elepte.