Cine poate face vindecări miraculoase?

Întrebare:

Ce ziceţi despre oamenii care fac vindecări miraculoase? Sunt minciuni? Pot şi eu să fac vindecări?

Domnul Isus a făcut vindecări miraculoase

În Evanghelii sunt descrise multe vindecări miraculoase făcute de Domnul Isus, şi pe unii oameni chiar i-a înviat. Aşa de mulţi oameni veneau să fie vindecaţi de El încât odată…

Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. (Marcu 3:9-10)

De asemenea

Apostolii au primit de la Isus putere să facă vindecări miraculoase

Când era încă pe pământ şi i-a trimis pe ucenici în misiune ca să predice Evanghelia

Isus face vindecări miraculoaseApoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu; Toma şi

Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu; Simon, Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus. Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor; ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. (Matei 10:1-8)

Întrebarea cititorului este însă dacă…

Mai există şi azi oameni care pot face vindecări miraculoase?

Da, există? Capacitatea de a face vindecări miraculoase este un dar pe care îl dă Duhul Sfânt anumitor oameni din Biserică, aşa cum scrie în Epistola I a lui Pavel către Corinteni:

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; (1 Corinteni 12:7-9)

Pot şi tu face vindecări miraculoase?

Nu este la alegerea noastră, a oamenilor. Duhul Sfânt este cel care dă acest dar şi îl dă aşa cum voieşte El. Nu toţi creştinii au acest dar, aşa cum scrie:

Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? (1 Corinteni 12:28-30)

Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare creştin să-şi cunoască darurile primite de la Duhul Sfânt şi să le folosească pentru zidirea Bisericii slujind altora.