În timpul domniei antihristului vor rămâne în viaţă doar cei care se vor închina icoanei fiarei?

Întrebare:

Apocalipsa 13:15 spune că prorocului mincinos i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Deci, în timpul domniei antihristului vor rămâne în viaţă doar cei care se vor închina icoanei fiarei, cei a căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii Mielului şi anume pentru ei este pregătit vinul mâniei lui Dumnezeu? Toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei vor fi omorâţi şi înălţaţi la scaunul de domnie a lui Dumnezeu?

Dacă ar fi să urmărim urgiile care se întâmplă în perioada domniei antihristului, atunci vom observa că în toate cazurile, cu excepţia unui singur, toţi oamenii au hulit pe Dumnezeu şi nu s-au pocăit de faptele lor rele. Cei care au dat slavă lui Dumnezeu după o urgie sunt locuitorii Ierusalimului. Aceasta s-a întâmplat după cutremurul de pământ, care a avut loc în clipa când cei doi proroci ai lui Dumnezeu, omorâţi de fiară, au înviat şi s-au înălţat la cer.

Dar după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei, şi s-u ridicat în picioare, şi o mare frică a apucat pe cei e i-au văzut. Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pămînt, şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pămînt. Şi cei rămaşi, s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului. (Apocalipsa 11:11-13)

La Apocalipsa 12 se spune că poporul Israel (femeia învăluită în soare, cu luna la picioare şi cu  o cunună de douăsprezece stele pe cap) va fi dus de Dumnezeu în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, unde va fi hrănit de Dumnezeu, departe de faţa şarpelui, timp de 1260 de zile (în timpul domniei antihristului la Ierusalim). Daniel 11:41 ne specifică unde se găseşte locul acesta:

Va intra şi în ţara cea minunată, şi zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul, şi fruntaşii copiilor lui Amon vor scăpa din mîna lui. Îşi va întinde mîna peste felurite ţări, şi nici ţara Egiptului nu va scăpa. Ci se va face stăpîn pe vistieriile de aur şi de argint, şi pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii şi Etiopienii vor veni în alai după el.(Daniel 11:41-43)

La Matei 24 din nou ni se spune că la venirea Domnului Isus a doua oară pe pământ, după necazul cel mare, va strânge pe toţi evreii la Sine:

Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor pînă la cealaltă. (Matei 24:29-31)

La Daniel 12:1 se spune că în timpul domniei lui antihrist poporul Israel va fi mântuit.

În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

Deci, unii evrei, care vor asculta de porunca Domnului Isus şi vor fugi la munte când vor vedea urâciunea pustiirii în locul sfânt, vor rămâne în viaţă în timpul domniei fiarei, chiar dacă nu vor primi semnul ei şi nu se vor închina icoanei ei.