Cel neprihănit va trăi prin credinţa lui

Ce înseamnă expresia cel neprihănit va trăi prin credință? Ce a vrut să spună Dumnezeu prin aceasta?

Această prorocie Dumnezeu a spus-o prin prorocul Habacuc. Cartea Habacuc a fost scrisă înainte de robia babiloneană. La începutul cărţii autorul se plânge lui Dumnezeu:

Până când voi striga către Tine, Doamnte, fără s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor? Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te iuţi la nedreptate? Asuprirea şi silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri, şi se stârneşte gâlceavă. De aceea legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruieşte pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte. (Habacuc 1:1-4).

Deci, durerea lui Habacuc era starea de nelegiuire în care trăia tot poporul, poporul care avea Legea lui Dumnezeu. El spune că ”legea este fără putere”, adică nu se respectă. În versetele care urmează, Dumnezeu îi vesteşte lui Habacuc că va trimite pe haldei (babilonieni) împotriva lui Israel și-l vor robi.

În capitolul doi avem un alt mesaj al lui Dumnezeu către Habacuc:

Scrie prorocia, şi sapă-o pe table, ca să se poată citi uşor! Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit. Iată, i s-a îngâmfat sufletul nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui. (Habacuc 2:2-4)

Când avea să se împlinească această prorocie? Potrivit cu Romani 1:16-17, această prorocie s-a împlinit la venirea Domnului Isus, prin Evanghlie:

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:16-17)

Neprihănire înseamnă corect sau fără vină în faţa legii. În relaţia cu Dumnezeu, se are în vedere o stare în care omul se conformează la tot ce cere şi porunceşte Dumnezeu. Respectiv, cel neprihănit este persoana care acţionează în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Deci, prin credinţă intrăm într-o stare în care ne putem conforma la tot ce cere Dumnezeu de la noi.

Cum se poate întâmpla aceasta?

Dumnezeu, în contextul vestirii Noului Legământ, spune:

Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. (Ezechiel 36:27)

Deci, prin credinţă în Domnul Isus, primim Duhul Sfânt care ne conformează viaţa după cerinţele lui Dumnezeu.

Vă amintiţi plângerea lui Habacuc că “legea este fără putere”? La Romani 8:3, apostolul Pavel spune că “firea pământească făcea Legea fără putere”. Apoi, continuă:

Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:3-4).

Este important să ştim care este definţia cuvântului credinţă:

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Dicţionarul de cuvinte greceşti dă definiţia următoare a cuvântului credinţă: convingere deplină, a crede. Aceasta implică: cunoaştere, recunoaştere şi încredinţare deplină în lucrurile cunoscute. Deci, nu poate fi vorba despre o credinţă adevărată, dacă nu ai cunoştinţe din Cuvântul lui Dumnezeu.

Dragul meu, care este nădejdea ta? Cunoşti tu care este voia lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta? Îndemnul meu pentru tine este să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi el îţi va schimba viaţa, dacă îl vei accepta şi te vei încrede în el. Domnul Isus spune:

Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Începe să studiezi Biblia cu ajutorul materialelor de studiu biblic inductiv recomandate pentru începători. Selectează subiectul care te interesează din această listă: https://moldovacrestina.md/studiaza-biblia-dupa-metoda-inductiva/.