Ce s-a întâmplat în această zi de Vineri?

După ce Domnul Isus, în seara de joi, le-a spălat picioarele ucenicilor și a instituit Cina cea de taină, a mers cu cei 11 ucenici(Iuda a luat bucățica și a plecat) în grădina Ghetsemani, situată dincolo de pârâul Chedron, o grădină în care mergea de mai multe ori cu ucenicii.

vinerea mare

Isus este prins în vinerea mare

Iuda știa acel loc și a venit noaptea cu ceata de aprozi și ostași cu arme(ca după un hoț) și s-a apropiat de Isus ca să-L sărute, or, acesta era semn pentru gloata cu care a venit după Isus că El este Cel vândut . Isus a mers înaintea lor și i-a întrebat pe cine caută și ei au zis că-L caută pe Isus din Nazaret. Ucenicii L-au părăsit și au fugit, doar Petru și alt ucenic au mers de departe și urmăreau ce se întâmplă.

Caiaphas-and-Jesus

Isus este dus înaintea Sinedriului

Mai întâi a fost dus la Ana, socrul lui Caiafa, mare preot în acel an, unde a fost întrebat despre ucenici și învățătura Lui. Între timp, îl vedem pe Petru care se leapădă de Isus de 3 ori până la cântatul cocoșilor. Preoții adunați acolo spuneam mărturisiri mincinoase împotriva Lui și erau indignați și tulburați de faptul că Isus spunea că este Fiul lui Dumnezeu și că aceasta este o hulă.

Isus este dus înaintea lui Pilat ca să fie judecat

Era dimineață. Iată care a fost discuția lui cu Domnul Isus:


Pilat a intrat iarăşi în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?”. Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?” . Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea: ce ai făcut?” „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” „Atunci un Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?” După ce a spus aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la iudei şi le-a zis: „Eu nu găsesc nici o vină în El.
Dar, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobod pe cineva de Paşti, vreţi să vă slobod pe „Împăratul iudeilor”?” Atunci toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Şi Baraba era un tâlhar. (Evanghelia după Ioan 18:33-40)

Pilat a pus să-L bată , ostașii Îl batjocoreau și I-au pus pe cap o cunună de spini și L-au îmbrăcat cu o haină de purpură, iar norodul cerea ca să fie răstignit. Pilat a afirmat  de câteva ori că nu găsește nici o vină în El, dar iată ce l-a făcut să le dea ceea ce cereau ei:

De atunci Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul Omului acestuia, nu eşti prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului.” Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară; şi a şezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreieşte: „Gabata.”(19:12-13)

Apoi a fost dus la Irod, care era împărat în acel an și  care nu i-a găsit nici o vină, l-a trimis iar la Pilat.

Isus dus la răstignire

Iată cum s-au derulat evenimentele:

the-crucifixionIsus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor.” Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte. Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: „Împăratul iudeilor”. Ci scrie că El a zis: „Eu sunt Împăratul iudeilor.” „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos. Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.” Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură. Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.(19:17-30)

Era cam pe la ceasul al șaselea când în toată țara s-a făcut întuneric până la al nouălea ceas. În Evanghelia după Luca, avem prezentat un detaliu foarte important și anume- Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, ceea ce arăta că prin moartea lui Isus avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu, intrare pe care în Vechiul Legământ o avea doar marele preot și doar o dată pe an.

Ostașii au venit și au zdrobit fluierele picioarelor celor 2 tâlhari care erau răstigniți cu Isus, dar lui Isus nu  I le-au zdrobit , căci El era mort deja.

Isus este îngropat

Iată cum a avut loc aceasta:

Burial-of-JesusCând s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului –a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.(Evanghelia după Marcu 15: 42-47)

Prin moartea Sa, Domnul Isus  „a purtat păcatele noastre în trupul Său , pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim în neprihănire”(1 Petru 2:24). Astfel am fost vindecați prin rănile Lui și nu este vorba de o vindecare fizică, ci vindecați de păcat, lucru care ne despărțea de Dumnezeu. Moartea Domnului Isus ne-a adus la viață veșnică, pe care o putem avea DOAR prin credință în Fiul lui Dumnezeu.