Ce este prozelitismul și ce spune Biblia la acest subiect?

Definiția

Dictionarul Word Web online? da urmatoarea definite a cuvintului Prozeltism:
Prozelitism – provine din limba Greacă și înseamnă:
Tendința de a-I converti pe oameni la o altă opinie, deobicei o altă religie. În Noul Testament se referă deobicei la cineva care s-a convertit la Iudaism. Inițal prozelitismul era legat de creștinism, dar se foloseste și la alte religii; încercarea de a converti pe cineva de la credința lor sau chiar incercarea de a-I convinge pe oameni de parerile lor, religioase sau nu?

Cadrul legal

Convența Internațonală a drepturilor Civile si Politice, în Articolul 18 spune:

1.Fiecare trebuie să aibă libertatea conștiineței și a religiei. Acest drept include libertatea de a avea și a adopta o religie sau crez, la alegerea și libertatea personală [„¦].
3. Libertatea cuiva de a-și manifesta religia sau credința sa, poate fi subiectivă numai în limitările pe care le prevede legea statului și care sunt necesare pentru a proteja publicul, oridinea, sănătatea, morala, sau drepturile fundamentale și libertatea altora.

Constituța Republicii Moldova
Articolul 31 (Libertatea Conștiinței)
(1) Libertatea conștiinței este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc.
(2) Cultele religioase sînt libere și se organizează potrivit cu statutele proprii, în condițile legii
(3) În relațile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire.
Articolul 32 (libertatea opiniei si a exprimarii)
1. Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
2. Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.
Atît Convența Internațonală a drepturilor omului cît și Constituța Republicii Moldova, nu vedem să se pronunțe împotriva Prozelitismului, atît timp cît acesta nu merge în dezacord cu legile Statului. Constituța statului nostru, garantează libertatea opiniei precum și libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil, totuși toate acestea luate la un loc nu au voie ca să stîrneasca învrăjbire între culte.
Înainte de a ne trage orice concluzie, aș vrea să privim și la ce spune Legea Lui Dumnezeu cu privire la acest subiect.

Ce spune Biblia?

În Biblia de limbă Română cuvîntul Prozelit, prozeliț, prozeliți, îl întîlnim numai de 3 ori și toate mențunile acestea se întîlnesc în cartea Faptele Apostolilor. Trebuie de remarcat faptul că în original, cuvîntul este întîlnit de mai multe ori.
Prima mențune o găsim în capitolul 2:

Toț se mirau, se minunau, și ziceau unii către alți: ,,Toț aceștia cari vorbesc, nu sînt Galileeni? 8 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 9 Parț, Mezi, Elamiț, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părțle Libiei dinspre Cirena, oaspeț din Roma, Iudei sau prozeliț, 11 Cretani și Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu! (Faptele Apostolilor 2:7-11)

Printre toți oaspeți veniț la Ierusalim, în ziua Cincizecimii, în aceasta categorie de oameni, găsim și pe Prozeliț, puși alături cu Iudeii. Aici vedem ca Prozelitismul, inițal nu a fost legat de Creștinism(cum o arată unele dictionare sau comentarii) ci a a apărut mult mai înainte. Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2 ne descrie ziua Cincizecimii, a coborîrii Duhului Sfînt, și defapt odată cu coborîrea Duhului Sfînt, aceasta a constituit și începutul Bisericii Creștine. Dar noi vedem, chiar în aceași zi, acolo erau deja prezenț așa numiți prozeliți. Cine erau ei? Dicțonarul Biblic ne da următoarea definițe a cuvintului:

4339 proselutos {pros-ș’-loo-to: Nou venit, un străin, un prozelit, unul dintre neamuri care s-a convertit la Iudaism.

Prozelit era un străin, un om dintre neamuri care s-a convertit la Iudaism. Defapt Rabinii, imparțeau pe Prozeliț în două categorii. Proseliți dreptăți care au primit tăierea împrejur și se obligau să țnă întreaga lege Mosaică; și proseliți porți care locuiau printer Iudei, dar nu erau tăiaț împrejur, și țneau doar cîteva dintre legi.
Evanghelia dupa Matei 23:15 spune așa:

Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi înconjuraț marea și pămîntul, ca să faceț un tovarăș de credință; și, după ce a ajuns tovarăș de credință, faceț din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decît sînteț voi înșivă.

In original, in loc de expresia Tovarăș de credință”? este folosit cuvîntul de mai sus proselutos {pros-ș’-loo-to) Fariseii și Cărturarii care erau de religie Iudaica, Biblia zice că înconjurau marea și pămîntul (in sens metaforic) ca să prozeliteze pe cineva la credința lor. Deci încă odata vedem că în sfînta Scriptura, cînd se vorbeste de prozelit, prozeliț, se are în vedere pe cineva care a fost dintre neamuri și s-a convertit la Iudaism.
UN PROZELIT POATE SA DEVINA COPILUL LUI DUMNEZEU

Deaceea, fraților, alegeț dintre voi șapte bărbaț, vorbiț de bine, plini de Duhul Sfînt și înțelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta. 4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvîntului. 5 Vorbirea aceasta a plăcut întregei adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfînt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. (Fapte 6:3-5)

Printre cei 7 Bărbaț temători de Dumnezeu care au fost aleși să slujeasca la mese, îl vedem și pe Nicolae din Antiohia, care a fost dintre neamuri, se convertise cîndva la Iudaism, dar acum, cînd a crezut din toata inima în Domnul Isus Hristos, Biblia spune cî el, împrună cu cei 6, era vorbit de bine, plin de Duhul Sfînt și înțelepciune.
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi. (2 Cor 5:17)

Va continua.