Au scos apostolii duhuri rele din oameni?

Întrebare:

A scos cineva din cei doisprezece apostoli duhuri rele din oameni? Dacă da, în ce carte din Biblie găsim scris despre aceasta?

 

Au scos apostolii duhuri rele

În Biblie găsim mai multe texte în care este scris că Domnul Isus a dat putere ucenicilor Săi asupra dracilor (a duhurilor rele sau necurate). Iată unul din aceste texte:

Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpînire peste toţi dracii, şi să vindece boalele. Apoi i-a trimes să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi. ,,Să nu luaţi nimic cu voi pe drum, le-a zis El; ,,nici toiag, nici traistă, nici pîne, nici bani, nici două haine. În orice casă veţi intra, să rămîneţi acolo, pînă veţi pleca din locul acela. Şi dacă nu vă vor primi oamenii, să ieşiţi din cetatea aceea, şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat, şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia, şi săvîrşind pretutindeni tămăduiri. (Luca 9:1-6)

Dar Domnul Isus a dat putere asupra duhurilor rele nu numai celor doisprezece ucenici. La Luca capitolul10, găsim scris că Domnul Isus a mai rânduit alți 70 de ucenici ca să meargă să vestească Evanghelia. Când aceștea s-au întors, erau plini de bucurie că și dracii le sunt supuși…

După aceea Domnul a mai rînduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimes doi cîte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El. Şi le-a zis: ,,Mare este secerişul, dar puţini sînt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. Duceţi-vă; iată, vă trimet ca pe nişte miei în mijlocul lupilor… (Luca 10:1-3) … Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie, şi au zis: ,,Doamne, chiar şi dracii ne sînt supuşi în Numele Tău. Isus le-a zis: ,,Am văzut pe Satana căzînd ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sînt supuse; ci bucuraţi- vă că numele voastre sînt scrise în ceruri. (Luca 10:17-20)

Despre faptul că Domnul Isus a dat putere ucenicilor asupra duhurilor rele mai găsim scris și în alte texte cum ar fi:

Marcu 6:7, 12-13, Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate… Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeu cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.

Luca 9:1-2, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.

Am prezentat mai multe texte, din care înțelegem că duhurile rele sunt numite și duhuri necurate sau draci.

Aș mai vrea să trag atenția încă la două momente importante legate de scoaterea duhurilor rele și anume:

  1. scoaterea duhurilor rele însoțea propovăduirea Împărăției lui Dumnezeu și a pocăinței.
  2. lucrul acesta îl făceau oameni a căror nume este scris în cartea vieții (Luca 10:20)

Dar nu numai cei care L-au însoțit pe Domnul Isus în timpul vieții Lui au primit putere asupra duhurilor rele. La Faptele Apostolilor găsim scris despre apostolul Pavel:

În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămîneau împietriţi şi necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat dela ei, a despărţit pe ucenici de ei, şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi ceice locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit Cuvîntul Domnului. Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mînile lui Pavel; pînă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, cari fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau boalele, şi ieşeau afară din ei duhurile rele. (Fapte 19:8-12)

Ca și o confirmare a faptului că numai cei al căror nume este scris în cartea vieții pot scoate duhuri necurate, vreau să aduc textul de la Fapte 19:13-17, care este o continuare a textului citat mai sus:

Nişte exorcişti Iudei, cari umblau din loc în loc, au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicînd: ,,Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!,, Cei ce făceau lucrul acesta, erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot Iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: ,,Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, cine sînteţi? Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amîndoi, şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi Iudeii, de toţi Grecii cari locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele Domnului Isus era proslăvit.

Deci, Domnul Isus dă putere asupra duhurilor rele celor a căror nume este scris în cartea vieții și o face pentru a întări mesajul Evangheliei și pentru a aduce eliberare celor ce primesc mesajul Evangheliei prin credință…