Ce spune Biblia despre arhanghelii Mihail şi Gavril?

Arhanghelii Mihail şi Gavril sunt sărbătoriţi de hramul bisericii din satul meu natal Lăpuşna. Pentru că nu toţi oamenii cunosc despre aceşti arhangheli, am găsit că este bine să scriu un articol şi să prezint ce spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi despre aceste căpetenii a îngerilor. Arhanghel înseamnă căpetenie a îngerilor, iar cuvântul înger se traduce mesager, adică cel care vine să transmită un mesaj.

Mihail și GavrilMihail – voievodul şi ocrotitorul poporului Israel

Arhanghelul Mihail apare prima dată în Sfintele Scripturi menţionat în cartea prorocului Daniel. În anul al treilea a lui Cir, împăratul Persiei (536 î. Hr) Daniel a avut o descoperire de la Dumnezeu, care îi vestea o mare nenorocire. Din pricina aceasta, prorocul a fost în jale timp de trei săptămâni şi a postit. După trecerea acestor trei săptămâni, i s-a arătat un înger care i-a spus:

Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei. (Daniel 10:13)

Îngerul prezintă lucrurile din lumea lui spirituală, a îngerilor şi spune că împărăţia Persiei are printre îngeri o căpetenie care i-a stat împotrivă pentru a-l împiedica să aducă mesajul lui Daniel. Pe de altă parte, Mihail, care este una din căpeteniile cele mai de seamă, i-a venit în ajutor şi a făcut posibil să ajungă mesajul la Daniel. A făcut aceasta pentru că Mihail este ocrotitorul poporului Israel, aşa cum a spus îngerul venit la Daniel la încheierea mesajului său:

Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora (cei care îl împiedică să descopere ce este scris în cartea adevărului), afară de voievodul vostru Mihail. (Daniel 10:21)

În ultimul capitol al cărţii care îi poartă numele, prorocul Daniel prezintă evenimentele care se vor întâmpla cu poporul Israel spre sfârşitul vremurilor şi când vorbeşte despre marele necaz care va veni peste acest popor spune:

În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit sris în carte. (Daniel 12:1)

Autorul Epistolei lui Iuda ne relatează despre un alt eveniment unde a fost implicat arhanghelul Mihail şi anume, la moartea lui Moise, marele conducător al poporului Israel, care i-a scos din robia egipteană.

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: “Domnul să te mustre!” ( Iuda 9 )

Capitolul 12 a cărţii Apocalipsa relatează prigonirile şi suferinţele la care va fi supus poporul Israel din partea diavolului, care este numit aici balaurul. Când balaurul s-a pornit să urmărească pe poporul Israel, arhanghelul Mihail a avut o mare implicare în războiul care s-a dat în ceruri.

Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. (Apocalipsa 12:7-8 )

Acestea au fost pasajele din Sfintele Scripturi care îl menţionează pe Arhanghelul Mihail şi care îl prezintă nemijlocit ca şi ocrotitor al poporului Israel. Aceasta a fost misiunea şi responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu şi aşa a rămas să fie până la ultimele evenimente din istoria omenirii pe acest pământ. El este ocrotitorul poporului Israel. Dar care este atitudinea ta faţă de poporul Israel?

Cu multă uimire am aflat că în satul meu natal înainte de al doilea război mondial au locuit o bună comunitate de evrei care au avut şi sinagogă. Când am căutat să aflu mai multe, am aflat că în timpul războiului au fost împuşcaţi aproape toţi pe şesul satului. Au fost condamnaţi de regimul lui Antonescu supus lui Hitler, dar cei care au executat ordinul au fost chiar câţivai bărbaţi din satul nostru. Lumea îi mai ţine minte. Când m-am interesat, am aflat că soarta de mai departe a călăilor a fost groaznică. Şi aşa va fi cu oricine ridică mâna asupra Evreilor, poporului lui Dumnezeu a căror ocrotitor este Arhanghelul Mihail.

Gavril – mesagerul

În Vechiul Testament Gavril este menționat de două ori în cartea Daniel și de fiecare dată el este prezentat ca și mesager a lui Dumnezeu. Prima mențiune este în capitolul 8: Gavril este trimis ca să-i tâlmăcească lui Daniel vedenia cu berbecul și țapul:

Și am auzit un glas de om în mijlocul rîului Ulai, care a strigat și a zis:,,Gavrile, tîlcuiește-i vedenia aceasta„. El a venit atunci lîngă locul unde eram; și la apropierea lui, m’am înspăimîntat, și am căzut cu fața la pămînt. El mi-a zis:,,Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfîrșitului! (Daniel 8:16-17)

A doua mențiune este în capitolul 9 și din nou Gavril vine să-l învețe pe Daniel cu privire la lucrurile care urmează să se întâmple:

… pe cînd vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul Gavriil, pe care-l văzusem mai înainte într’o vedenie, și m’a atins în clipa cînd se aducea jertfa de seară. El m’a învățat, a stat de vorbă cu mine, și mi-a zis:,,Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Cînd ai început tu să te rogi, a ieșit cuvîntul, și eu vin să ți-l vestesc; căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvîntul acesta, și înțelege vedenia! (Daniel 9:21-23)

În Noul Testament la fel există doar două menţionări pe nume ale îngerului Gavril şi ambele se găsesc în acelaşi capitol 1 al Evangheliei după Luca. Prima dată îl întâlnim atunci când a venit la preotul Zaharia să-i vestească naşterea lui Ioan Botezătorul. Pentru că Zaharia a avut îndoieli cu privire la mesajul primit prin Gavril, îngerul i-a spus:

Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună. Iată că vei fi mut, şi nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. (Evanghelia după Luca 1:19-20)

Tot îngerul Gavril a fost cel care a vestit Mariei naşterea lui Isus Hristos. Şi aceasta a fost aşa.

În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a întrat la ea, şi i-a zis: “Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: “Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” ( Evanghelia după Luca 1:26 – 33)

Ai crezut tu Evanghelia Domnul Isus Hristos? Eşti născut din nou? Pentru aceasta a venit îngerul Gavril. Dacă nu eşti mântuit, nu ai pentru ce să-l sărbătoreşti. Caută mai întâi să îneţelegi mesajul Evangheliei, să crezi în Domnul Isus pe care l-a vestit îngerul şi să închei un legâmânt cu Mântuitorul.