Ce semnifică aurul, hainele albe și doctoria în Apocalipsa 3:18?

Întrebare:

Ce înțelegem prin “aur”, “haine albe” și “doftorie” din Apocalipsa 3:18?

haină albă

Înainte ca să răspund la întrebare vreau să citez tot mesajul adresat de Domnul Isus Hristos Bisericii din Laodicea:

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Apocalipsa 3:14-22)

Din toate cele șapte biserici menționate în cartea Apocalipsa, Laodiceei i-a revenit mesajul cel mai greu din partea Domnului Isus pentru că este doar mustrată și nu s-a găsit nimic de apreciat în acest oraș, adică la oamenii din Biserica acestui oraș. Toate figurile de stil folosite de Domnul Isus în mesajul Său au fost asociate cu anumite realități din orașul lor, așa ca ei ușor să-și înțeleagă starea și să se pocăiască. Astfel, când zice că ei sunt nici reci și nici n clocot, Domnul Isus face o comparație cu apa care era aprovizionat orașul. Prin apeducte apa rece venea din orașul Colose care se afla la o distanță ceva mai mult de 30 km, iar apa fierbinte venea din orașul Ierapolis care era la distanță de aproximativ 10 km. Până ajungea în Laodiceea, și apa rece și apa fierbinte devenea căldicică. Prin aceasta comparație Domnul Isus arată că ei sunt ca acea apă căldicică în relația cu Domnul Isus și tocmai din pricina aceasta vor fi vărsați din gura Lui – o mare amenințare care mai apoi a devenit realitate. Peste câteva sute de ani în acest oraș a avut loc un foarte mare cutremur de pământ care a lăsat doar ruine. Am avut și eu prilejul să vizitez ruinele și am rămas cutremurat să văd ce a rămas din orașul deosebit de bogat odată, dar care nu a luat seama la avertizarea lui Dumnezeu.

Acum, să vedem la ce s-a referit Domnul Isus când i-a sfătuit să cumpere de la el aur curățat prin foc, haine albe și doftorie pentru ochi.

Aur curățat prin foc

Cuvântul “aur” și “argint” este sinonim pentru “bani”. Orașul Laodiceea era un oraș foarte bogat care s-a îmbogățit tocmai prin comercializarea lânii negre de foarte înaltă calitate și a unui medicament special pentru ochi. Ei nu duceau lipsă de aur, adică de bani, în sensul direct al cuvântului și toată atenția lor era îndreptată asupra averilor materiale. Creștinii din acest oraș erau atât de preocupați de afacerile lor și atât de satisfăcuți de starea lor spirituală încât Domnul Isus spune că au ajuns să fie ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi duhovnicește și nici măcar nu vedeau aceasta. De aceea, le recomandă să cumpere de la El aur curățit prin foc. Ce este acest aur curățit prin foc? Apostolul Petru ne răspunde când compară credința care este comparată cu aurul:

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. (1 Petru 1:5-9)

Credința, acesta este aurul pe care le spune Domnul Isus creștinilor din Laodiceea să-l cumpere de la El. Dar de ce să-l cumpere? Dumnezeu a zis încă poporului Israel prin prorocul Isaia că ascultarea de El este felul prin care trebuie cumpărate valorile duhovnicești:

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.

(Isaia 55:1-3)

Așa și creștinii din Laodiceea, erau chemați să cumpere credința de la Domnul Isus Hristos fără bani și fără plată, dar cu ascultare de Dumnezeu și cu luare aminte la Cuvântul Lui.

Hainele albe

Cum am spus anterior, orașul Laodiceea era vestit pentru lâna neagră pe care o produceau și care i-a îmbogățit mult în plan material. Domnul Isus însă le spune că în plan duhovnicesc, ei sunt goi și le recomandă să cumpere de la el haine albe. Ce sunt aceste haine albe? Tot Cuvântul lui Dumnezeu ne răspunde în cartea Apocalipsa când ne relatează despre marea mulțime pe care a văzut-o Apostolul Ioan în ceruri:

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.” Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:9-17)

Hainele albe sunt podoaba sfinților și sunt ALBE pentru că au fost spălate și albite în sângele Mielului care este Domnul Isus Hristos. Aceasta le cerea Domnul Isus și sfinților din Laodicea – să-și spele hainele în sângele Lui și să le albească.

Doftoria pentru ochi

Cu toate că produceau cel mai bun medicament de ochi din antichitate, locuitorii din Laodiceea, și mai cu seamă cei ce se credeau că sunt creștini, erau orbi când priveau la starea lor spirituală. De aceea, Domnul Isus le spune să cumpere doftorie pentru ochi de la El ca să poată vedea starea lor spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu este această doftorie pentru ochi, așa cum a scris și David în cartea Psalmilor:

Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. (Psalmi 19:8)

Iar în Epistola lui Iacov mai scrie:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Pentru că nesocoteau Cuvântul lui Dumnezeu au ajuns creștinii din Laodiceea la așa stare decăzută duhovnicește și scăparea era doar într-o întoarcere din inimă la Dumnezeu și la Cuvântul Său.

Dar care este starea ta spirituală, dragă cititorule? Cât de mult ești preocupat de starea ta materială și cât de mult te preocupă trăirea cu Dumnezeu? Cât timp investești pentru una și cât pentru cealaltă? Însăși faptul că un creștin ajunge să fie mulțumit de starea sa spirituală este un pericol. Domnul Isus a spus:”Ferice de cei săraci în duh căci a lor este Împărăția Cerurilor”. Omul sărac în duh nu va fi nici odată satisfăcut de starea sa spirituală și vrea o stare mai bună, o relație mai strânsă cu Dumnezeu și să-i slujească mai mult. Iar starea opusă acesteia este extrem de periculoasă pentru că omul se vede bine, se crede neprihănit în sine însuși și nu mai vede necesitatea pentru o relație mai bună cu Dumnezeu. Cum este starea ta?