Al treilea Templu sau Templul lui Ezechiel

Întrebare:

În perioada împărăției de o mie de ani va fi restabilită închinarea la Templu după Lege? Vor trebui creștinii din Neamuri să practice și ei închinarea potrivit cu legile evreilor?

Presupun că cititorul, care a adresat această întrebare, face referință la textul de la Ezechiel capitolele 40 la 48. În aceste capitole Ezechiel descrie o vedenie care a avut-o în anul al 25-lea de robie (Babilon, 573 î. H.), la 14 ani după dărâmarea Ierusalimului. În vedenia sa, el, care era în Babilon, a fost dus de Domnul în țara lui Israel și i-a fost arătat  Templul și împrejurimile lui, la fel și împărțirea țării pe seminții (Ezechiel 47-48), care urmează să fie făcută prin sorți (Ezechiel 48:29). Luxul de amănunte cu care este prezentată construcția Casei Domnului, a curților, porților și a tot ce ține de ea, ne demonstrează că este vorba despre o construcție reală și nu ceva simbolic, ceea ce înseamnă că textul trebuie conceput și interpretat literar. Mai mult, lui Ezechiel i s-a spus să ia aminte la tot ce i se va arăta, ca să facă cunoscut casei lui Israel tot ce va vedea:

M-am dus acolo; şi iată că acolo era un om, a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea aramei; el avea în mînă o sfoară de măsurat, de in, şi o prăjină de măsurat, şi stătea la poartă, Omul acela mi-a zis: „Fiul omului, priveşte cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale, şi ia aminte la toate lucrurile, pe cari ţi le voi arăta; căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea.” (Ezechiel 40:3-4)

și din nou:

Tu, însă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul, şi să roşească de nelegiuirile lor. Dacă vor roşi de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieşirile şi intrările ei, toate planurile şi toate legile ei; zugrăveşte-le-o supt ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei şi toate orînduirile ei, şi să facă întocmai după ele. Aceasta este legea privitoare la Casă. Pe vîrful muntelui, tot locul pe care-l va cuprinde ea, este prea sfînt. Iată, aceasta este legea asupra Casei. (Ezechiel 43:10-12)

Apoi, i-au fost date indicații cu privire la închinarea la Casa Domnului:

Domnul mi-a zis: „Fiul omului, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi şi ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rînduielile Casei Domnului şi cu privire la toate legile ei; priveşte cu băgare de seamă intrarea casei şi toate ieşirile sfîntului Locaş! (Ezechiel 44:5)

Când va funcționa al treilea Templu (Templul lui Ezechiel)?

Acest Templu va funcționa în perioada Împărăției de o mie de ani și nu pe pământul nou, fiindcă potrivit cu Apocalipsa 21:22, în Noul Ierusalim de pe pământul nou, nu va fi Templu:

În cetate n-am văzut niciun Templu; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sînt Templul ei. (Apocalipsa 21:22)

Un moment important este faptul că acest Templu va fi construit înainte de împărăția de o mie de ani, care va fi instaurată după a doua venire a Domnului Isus pe pământ. Lucrul acesta poate fi înțeles din faptul că la venirea Sa Domnul Isus va intra în Templu:

M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul Său era ca urletul unor ape mari, şi pămîntul strălucea de slava Sa. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem cînd venisem să nimicesc cetatea; şi vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem, lîngă rîul Chebar. Şi am căzut cu faţa la pămînt. Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci, Duhul m-a răpit şi m-a dus în curtea dinlăuntru. Şi Casa era plină de slava Domnului! (Ezechiel 43:1-5)

Același lucru ni-l confirmă și textul de la Maleahi 4, unde se vorbește despre venirea Zilei Domnului. În acest text găsim scris că poporul Israel, înainte de venirea Zilei Domnului, trebuie să-și amintească de Legea dată prin Moise:

Aduceţi- vă aminte de legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb, rînduieli şi porunci, pentru tot Israelul! Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. (Maleahi 4:4-5).

La venirea Sa Domnul va judeca pe poporul Său Israel și leviții vor fi curățiți și vor putea aduce daruri plăcute Domnului:

Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămînea în picioare cînd Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia nălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată, şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descîntătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strîmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, cari asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor. „Căci Eu sînt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi. (Maleahi 3:2-6)

Vor trebui creștinii dintre Neamuri să practice și ei închinarea potrivit cu legile evreilor?

Potrivit cu textul de la Ezechiel 40-48 doar evreii se vor închina la Templu după Lege:

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Niciun străin, netăiat împrejur cu inima şi netăiat împrejur cu trupul, să nu intre în Locaşul Meu cel sfînt, niciunul din străinii cari vor fi în mijlocul copiilor lui Israel…” (Ezechiel 44:9)

Totuși, dacă studiem atent aceste capitole (40-48), vom vedea că și Templul și inventarul, și închinarea diferă de cortul, inventarul și închinarea care au fost rânduite de Dumnezeu prin Moise la ieșirea din Egipt.

În aceste capitole se repetă că slujba la Templu o vor săvârși leviții:

El mi-a zis: „Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată legile cu privire la altar, pentru ziua cînd îl vor face, ca să aducă pe el arderi de tot şi să stropească sîngele. Să dai preoţilor, Leviţilor, cari sînt din sămînţa lui Ţadoc şi cari se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un viţel pentru jertfa de ispăşire… (Ezechiel 43:18-19)

Un moment foarte important, care trebuie menționat, este faptul că cei care se vor închina la Templu după Lege nu vor fi din Biserică, pentru că în Hristos nu mai contează originea națională, după cum scrie și apostolul Pavel:

Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus. (Galateni 3:27, 28)

și statutul Bisericii în Împărăția de o mie de ani va fi diferită, ei vor fi preoți pentru Dumnezeu, dar funcția lor va fi mai mult administrativă, ei vor împărăți:

Şi cîntau o cîntare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt…” (Apocalipsa 5:9-10)

La Templu vor sluji și se vor închina evreii care vor fi în viață la a doua venire a Domnului Isus și se vor întoarce la Domnul Isus ca și națiune și vor fi născuți din nou, dar ei nu vor fi parte din Biserică:

Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L- au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi- L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut. În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Meghidonului. Ţara se va jăli, fiecare familie deosebit:familia casei lui David deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Levi deosebit, şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit, şi femeile ei deosebit; toate celelalte familii, fiecare familie deosebit, şi femeile ei deosebit. (Zaharia 12:10-14) .

La acel moment nunta va fi deja anunțată în cer și Mireasa (Biserica) va urma pe Domnul Isus din cer pe pământ la a doua Sa venire (Apocalipsa 19).

Neamurile care vor rămâne în viață la a doua venire a Domnului Isus (nu cei din Biserică) nu se vor închina la Templu după Lege, ci ei vor trebui să vină o dată pe an la Ierusalim să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor și să se închine Domnului Isus care va împărăți peste tot pământul, fiind Domnul Domnilor și Împăratul împăraților:

Toţi cei ce vor mai rămînea din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pămîntului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu aceeaş urgie cu care va lovi Domnul neamurile cari nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului, şi pedeapsa tuturor neamurilor cari nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. În ziua aceea, va sta scris pînă şi pe zurgălăii cailor:… Sfinţi Domnului!… Şi oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată Domnului oştirilor; toţi ceice vor aduce jerfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să- şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi Canaaniţi în Casa Domnului oştirilor, în ziua aceea. (Zaharia 14:16-21)

Neamurile vor veni să aducă daruri pentru Casa Domnului:

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Încă puţină vreme, şi voi clătina încă odată cerurile şi pămîntul, marea şi uscatul; voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umplea de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor.” “Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.” “Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decît a celei dintîi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:6-9)

Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în strălucirea razelor tale. Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi se strîng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe, şi fiicele tale sînt purtate pe braţe. Cînd vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, şi îţi va bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor vor veni la tine. Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromadere din Madian şi Efa; vor veni toţi din Seba, aducînd aur şi tămîie, şi vor vesti laudele Domnului. Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, şi casa slavei Mele o voi face şi mai slăvită. (Isaia 60:3-7)

Concluzie: Înainte de Împărăția de o mie de ani va fi construit Templul după indicațiile de la Ezechiel capitolele 40-48 și va fi restabilită închinarea la el, dar sistemul de închinare va fi diferit de sistemul de închinare dat de Dumnezeu prin Moise la ieșirea din Egipt. Dacă primul cort al întâlnirii și sistemul de închinare după Lege purta umbra lucrării care avea să o facă Domnul Isus în viitor (Evrei 10:1), atunci ultimul Templu și închinarea la el va fi o modalitate de comemorare a lucrării mântuitoare a Domnului Isus, la fel cum frângerea pâinii amintește moartea Domnului Isus.