Ai totul deplin în Hristos

Toţi oamenii sunt în căutarea împlinirii. Cei mai mulţi o caută împlinirea lucrurile care cel mai puţin sunt în stare să o dea, adică în lucrurile materiale. Alţii o caută în carieră, în studii, în slavă omenească despre care Biblia spune că este “deşartă”. Dumnezeu ne învaţă în Biblie că adevărata împlinire o putem avea doar în Domnul Isus Hristos, în care deja avem totul deplin. Problema este că cei mai mulţi oameni şi o mare parte din creştini nesocotesc comorile împlinirii care le au în Hristos şi aleargă după lucruri lipsite de valoare, după lucruri de nimic, după gunoaie. Ei se poartă de partă cun ştiu că noi avem totul deplin în El. Iată ce anume avem noi în Hristos.

Toate comorile înţelepciunii şi ştiinţei

Apostolul Pavel a scris epistola sa către Coloseni pentru că creştinii din acest oraş erau supuşi atacurilor mai multor erezii din care una erau gnosticii. Aceasta învăţătură foarte dăunătoare a fost iniţiată de cei ce au practicat filozofia greacă înainte de a afla despre Hristos. Ei nu doreau să se lase de învăţăturile lor vechi încercând să facă o combinaţie între ele şi creştinism. Astfel, ei spuneau că nu este suficient să crezi în Hristos aşa cum este El descrie în Vechiul Testament şi în învăţătura apostolilor, adică Noul Testament. Spuneau că pentru a deveni un om cu adevărat spiritual, trebuie să ajungi în cunoaşterea unei înţelepciuni şi ştiinţe speciale pe care o numeau “gnosis”, adică cunoaştere. De aceea Pavel le-a scris Colosenilor astfel:

Vreau, într-adevăr să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu vă înţele prin vorbiri amăgitoare. (Coloseni 2:1-4)

În continuarea aceluiaşi capitol le va mai face încă alte trei avertizări cu privire la aceşti oameni răi şi învăţăturile lor. Următoarea avertizare ţine nemijlocit de acelaşi subiect al “înţelepciunii şi ştiinţei depline” pe care o promiteau ereticii. Apostolul spune:

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozifia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:8-10)

Când cineva ajunge să înţeleagă şi să realizeze că are acces la toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei lui Dumnezeu prin Hristos, va căuta să-L cunoască mai mult şi mai mult pe Mîntuitorul şi se va dedica studierii Sfintelor Scripturi. Tot în Isus Hristos putem avea…

Adevărata circumcizie

Circumcizia sau tăierea împrejur este o intervenţie chirurghicală simplă prin care era tăiat prepuţul organului genital bărbătesc. Această practică a fost instituită de Dumnezeu şi lăsată lui Avraam şi urmaşilor lui ca un semn de aducere aminte despre legământul care l-a încheiat Dumnezeu cu ei. Acest semn trebuia să-i aducă aminte oricui îl purta despre făgăduinţele primite de la Dumnezeu şi despre obligaţiunile să trăiască o viaţă sfântă înaintea Lui. Cu trecerea vremii, oamenii din poporul evreu au început să considere că circumcizia fizică este garanţia mântuirii şi nu mai dau atenţie legământului lăsat de Dumnezeu conform căruia mântuirea avea să fie doar prin credinţă în Hristos. Tot aşa azi, mulţi creştini cu numele, consideră că vor întra în Împărăţia cerurilor doar în baza faptului că au fost botezaţi şi în registrele bisericii este scris despre aceasta. Ce mare înşelare.

La începutul bisericii, în primul secol, creştinii au fost supuşi unui mare atac şi din partea iudaizatorilor, o altă erezie, care iar spuneau că nu este suficient să crezi în Domnul Isus Hristos, ci trebuie neapărat să fii şi tăiat împrejur fizic, altfel nu poţi moşteni Împărăţia cerurilor şi viaţa veşnică. De aceea, Apostolul Pavel învăţa pe oameni încontinuu şi scrie şi în Epistola către Coloseni că adevărata tăiere împrejur o au doar cei care cred din toată inima în Hristos:

În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. Pe voi, care eraţi moţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. (Coloseni 2:11-13)

Adevărata circumcizie stă în dezbrăcarea de trupul firii noastre pământeşti şi noi, cei care au crezut în Hristos, am fost tăiaţi împrejur astfel. Cine şi ce ar putea să ofere o astfel de realizare în lumea aceasta. Doar Hristos care a realizat…

Iertarea păcatelor noastre

Acesta este lucrul care ne bucură cel mai mult. Domnul Isus Hristos, prin jertfa sa pe cruce a realizat o iertare desăvârşită pentru noi şi a sters desăvârşit păcatele noastre aşa cum scrie Scriptura:

Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El,, după ce ne-a iertate toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. (Coloseni 2:13-14)

Noi avem în Hristos iertarea tuturor greşelilor noastre. Doar aşa am putut să devenim copiii lui Dumnezeu şi să alcătuim Biserica al cărui Cap este Hristos şi din care avem…

Creşterea Bisericii

Apostolul Pavel menţionează acest adevăr în contextul altor două avertizări care le face Creştinilor din Colose şi anume:

Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti, şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu. (Coloseni 2:16-19)

În Hristos şi prin Hristos Biserica întreagă şi fiecare creştin în parte primeşte creştere spirituală. De aceea trebuie să ne ţinem strâns de El.

Noi avem totul deplin în Hristos!