A treia nenorocire, fiara care se ridică din mare si fiara care se ridica din pămînt!

Întrebare:

Apocalipsa 12:12 spune: ”De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi cari locuiţi în ceruri! Vai de voi, pămînt şi mare! Căci diavolul s-a pogorît la voi, cuprins de o mînie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.” Să înţelegem că:

 1. a treia nenorocire este „diavolul cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme”

 2. fiara care iese din mare cu 7 capete şi 10 coarne este antihristul care va împărăţi peste tot pământul trei ani şi jumătate cu puterea şi stăpânirea pe care le-a primit de la diavolul.

 3. Fiara care iese din pământ este prorocul mincinos.

Toate trei afirmaţii sunt corecte.

A treia nenorocire

La Apocalipsa 8:13, se spune că cele trei nenorociri sunt legate de ultimele trei trâmbiţe:

Al patrulea înger a sunat din trîmbiţă. (…) M’am uitat, şi am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, şi zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii pămîntului, din pricina celorlalte sunete de trîmbiţă ale celor trei îngeri, cari au să mai sune.” (Apocalipsa 8:12-13)

De aici înţelegem că prima nenorocire corespunde trâmbiţei a cincea, a doua nenorocire – trâmbiţei a şasea şi a a treia nenorocire corespunde trâmbiţei a şaptea. De unde ştim că diavolul este aruncat din cer pe pământ la trâmbiţa a şaptea?

Înainte de moartea şi învierea Sa, Domnul Isus Hristos a spus că „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia (adică diavolul) va fi aruncat afară” (Ioan 12:31). Totuşi, până în ziua de azi diavolul şi îngerii lui sunt în locurile cereşti:

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti. (Efeseni 6:10)

La Apocalipsa 12 ni se dă contextul în care diavolul şi îngerii lui au fost aruncaţi pe pământ:

Şi în cer s’a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. (Apiocalipsa 12:7-9)

Potrivit cu Daniel 12:1 aceasta se va întâmpla la vremea sfârşitului, când ultimul împărat (antihristul, fiara, omul fărădelegii) îşi va întinde corturile palatului său între mare şi muntele cel slăvit şi sfânt, adică la Ierusalim (Daniel 11:40, 45) sau, cum este scris la 2 Tesaloniceni 2:4 „se va aşeza în Templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu”.

În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n’a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. (Daniel 12:1)

Şi încă un moment foarte important care ne dovedeşte că diavolul este aruncat pe pământ la trâmbiţa a şaptea. La Apocalipsa 11:15 se spune că Împărăţia lumii a trecut în mâinile lui Dumnezeu şi a a Hristolului Său şi El va împărăţi în vecii vecilor:

Îngerul, al şaptelea a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” (Apocalipsa 11:15)

De ce anume atunci împărăţia lumii a trecut în mâinile lui Dumnezeu şi a Hristosului Său? Potrivit cu Apocalipsa 12:10, aceasta s-a întâmplat din motiv că diavolul împreună cu îngerii lui a fost aruncat din cer pe pământ:

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentru că pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. (Apocalipsa 12:9-10)

Aceasta ne dovedeşte că diavolul şi îngerii lui sunt aruncaţi pe pământ la trâmbiţa a şaptea.

Fiara care iese din mare cu 10 coarne şi 7 capete (Apocalipsa 13)

De unde ştim că această fiară este Antihristul? Să vedem ce informaţie ne dă acest capitol despre această fiară?

 • semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, şi o gură ca de leu (13:2). Această descriere ne aminteşte de primele trei fiare (împărăţii) din Daniel 7.

 • Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. (13:2) Vedem că tot ce are primeşte de la diavolul.

 • Unul din capete părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară (13:3)

 • toţi i se închinau şi ziceau: cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea. (13:4)

 • huleşte (13:5,6)

 • i s-a dat să lucreze 42 de luni. (13:5)

 • i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască. (13:7)

 • i s-a dat să stăpânească peste tot pământul (13:7) – imperiu mondial.

Această descriere corespunde descrierii cornului mic, care se va ridica din a patra împărăţie (Daniel 7):

Am văzut deasemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a biruit, (Dan 7:21)

El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pămînt. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfîşia tot pămîntul, îl va călca în picioare şi -l va zdrobi. Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî trei împăraţi. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp… de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. (Daniel 7:23-25)

Fiara care se ridică din pământ

La Apocalipsa 13:11-12 scrie că ea avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur şi lucra cu toată puterea fiarei dintâi (adică cu puterea diavolului). Parcă ar fi comparat cu Domnul Isus, care este prorocul aşteptat în lume, despre care a vorbit Dumnezeu prin Moise. (Deuteronom 18:15)

Ea lucrează pentru fiara întâi:

…făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi… (Apocali
pa 13:12)

Şi iată cum o făcea:

Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s’a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică nNumele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase. (Apocalipsa 13:13-18)

În cartea Apocalipsa mai găsim vorbindu-se despre acest proroc mincinos de trei ori şi de fiecare dată este menţionat împreună cu balaurul (diavolul) pi Fiara (antihristul)

Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, cari semănau cu nişte broaşte. (Apocalipsa 16:13)

Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. (Apocalipsa 19:20)

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:10)

Vedem că toţi trei au aceiaşi soartă: aruncaţi în iazul care arde cu foc şi cu puciosă înainte de judecata de apoi.

Cred că aţi observat că, venit pe pământ, diavolul lucrează prin aceste două persoane: fiara şi prorocul mincinos. La sfârşitul capitolului 12 din Apocalipsa se spune că balaurul, mâniat pe femeie, se duce să facă război cu rămăşiţa acesteia (care nu au reuşit să fugă în pustie, în locul pregătit de Dumnezeu) şi în capitolul 13 vedem că aceasta o face prin fiara întâi, adică prin Antihrist.