Va fi a doua venire a Domnului Isus în trup sau în duh?

Întrebare:

Am o nelămurire cu privire la Domnul Iisus Hristos: vreau să știu cum va veni – în trup sau în duh. Aș dori dacă se poate să-mi aduceți argumente biblice. Vă mulțumesc.

Ca să înțelegem cum va veni Domnul Isus trebuie mai întâi să privim evenimentele în urmă și să vedem cum a înviat El. În ziua Învierii Sale, Mântuitorul s-a arătat lui Maria și apoi, Scriptura ne relatează că…

În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. (Ioan 20:19-20)

În continuarea aceluiași capitol ni se relatează că…

Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!” Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 20:24-29)

Deci, Domnul Isus a înviat și s-a înfățișat ucenicilor timp de 40 de zile în trup. Totuși, trupul în care a înviat Mântuitorul era diferit de acel trup în care a fost răstignit și despre aceasta ne este relatat în Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni când zice.

Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. (1 Corinteni 15:42-44)

Tot în acea epistolă și în acel capitol este scris că Hristos este pârga celor adormiți, adică este primul rod al sfinților care au murit și au înviat cu un astfel de trup duhovnicesc.  Acum, ca să înțelegem cum și în ce fel se va înfățișa Domnul Isus la venirea Sa, să ne amintim încă odată de cuvintele pe care au fost spuse ucenicilor în ziua înălțării Mântuitorului la cer:

Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Fapte 1:10-11)

Deci, Domnul Isus va veni înapoi în același fel cum s-a înălțat la cer. El s-a înălțat în trup duhovnicesc și se va întoarce tot în trup duhovnicesc. La începutul cărții Apocalipsa este scris despre Domnul Isus Hristos:

Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. (Apocalipsa 1:7)

Un duh nu poate fi văzut cu ochii, dar un trup duhovnicesc va putea fi văzut tot așa cum a fost văzut de către ucenici și încă alți peste 500 de bărbați în acea perioadă de 40 de zile de la învierea Mântuitorului până la Înălțarea Lui. Același adevăr cu privire la venirea Domnului Isus Hristos este confirmat și în Evanghelia după Matei când scrie:

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Matei 24:30)

Despre aceea că va fi văzut de oameni la venirea Sa, Domnul Isus a spus și în răspunsul pe care l-a dat marelui preot când era chinuit înainte de răstignirea Sa:

Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?” Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” (Matei 26:62-64)

Domnul Isus se va întoarce pe pământ în același fel în care s-a înălțat la cer.  El s-a înălțat în trupul duhovnicesc în care a înviat și tot așa se va întoarce. La venirea Sa  va fi văzut și recunoscut de toate semințiile pământului. Este foarte important pentru fiecare om să se pregătească de venirea Domnului Isus Hristos. Cei care au primit și primesc acum dragostea adevărului se vor bucura de o veșnică părtășie în slavă cu Domnul Isus Hristos, pe când pe cei care resping acum Evanghelia, îi așteaptă o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu.  Grăbiți-vă să intrați în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, să vă botezați prin credință după porunca Lui și apoi să vă alipiți de o biserică locală care trăiește după învățătura curată și sănătoasă a Mântuitorului.  Așa să vă ajute Dumnezeu.