Cum poți ști dacă ești un om duhovnicesc?

„Voi însă nu mai sînteți pămîntești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”. Romani 8:9

Poți ști dacă un om are Duhul lui Hristos după modul lui de viață. Apostolul Pavel spune că cei care au Duhul lui Hristos sunt preocupați de lucrurile duhovnicești, pe când cei care umblă după lucrurile pământești nu au Duhul lui Dumnezeu și nu sunt ai Lui. Oamenii care trăiesc după îndemnurile firii pământești nu-i plac lui Dumnezeu, Îi sunt vrăjmași și sunt osândiți de El:

„Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămîntești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună. Deci, ceice sînt pămîntești, nu pot să placă lui Dumnezeu.”. Romani 8:1, 7-8

Cum poți ști dacă umbli după îndemnurile firii pământești sau după îndemnurile Duhului? Cartea Galateni ne ajută să găsim răspuns la această întrebare:

„Și faptele firii pămîntești sînt cunoscute, și sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor.” (Galateni 5:19-23)

De asemenea, un om care are Duhul lui Hristos trăiește într-o disciplină duhovnicească zilnică în ce privește rugăciunea, cercetarea Sfintelor Scripturi, legătura frățească, propovăduirea Evangheliei. În Faptele Apostolilor citim astfel despre primii ucenici, care au primit Duhul Sfânt:

„Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frîngerea pînii, și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți dela Templu în fiecare zi, frîngeau pînea acasă, și luau hrana, cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiți.” Fapte 2:41-47

„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfînt, și vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”. Fapte 4:31

Cum este viața ta? Poți spune despre tine că ai Duhul lui Hristos, că ești un om duhovnicesc? Ai avut azi un timp de rugăciune, de cercetare a Bibliei? Care este conținutul rugăciunilor tale? Cui i-ai vestit azi pe Hristos? Ai dat dovadă de înfrânare a poftelor, de răbdare, de credincioșie, de dragoste? L-ai învățat astăzi pe copilul tău din Sfintele Scripturi? I-ai arătat cum trăiește un om credinicios prin propriul tău exemplu? Care este agenda ta pentru săptâmâna aceasta în ce privește căutarea Împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii Lui?

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni duhovnicești, plini de roada Duhului și să moștenim Împărăția lui Dumnezeu.