10 motive pentru ca să studiezi inductiv Biblia

 ”Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.” (Iosua 1:8) 

În vara anului `98, pe când abia Îl cunoscusem personal pe Domnul Isus, cineva mi-a pus în mână o Biblie de Studiu Inductiv, spunându-mi: ”aceasta te va ajuta să crești spiritual și să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu”. Și, într-adevăr, acel moment a fost începutul creșterii mele spirituale. După ce am înțeles metoda inductivă de studiere a Bibliei, am studiat-o individual timp de doi ani de zile.

În anul 2000 am devenit studentă la Institutul de Studii Biblice Inductive. Această carte a fost o provocare pentru mine, deoarece este prima Biblie pe care am citit-o integral. Studiind-o, mi-a fost mult mai ușor să înțeleg ceea ce este scris în ea și că Dumnezeu are un plan cu viața mea.

 1. Viziune

  Mai întâi de toate, ISBI mi-a oferit o viziune clară cu privire la viața mea și cu privire la modul în care trebuie să administrez corect tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Această viziune vine doar în urma studierii Cuvântului și doar având învățători buni care să investească în tine din toată inima. Pe măsură ce am studiat Biblia, am crescut spiritual, iar învățătorii mei m-au motivat să încep lucrarea de misiune. Metoda inductivă m-a ajutat să studiez Biblia individual, apoi am participat la diferite grupuri de studiu biblic, după care am deschis eu însămi grupuri noi.

 2. Discernământ

  Lipsa de discernământ este una din problemele majore în societatea noastră. Astăzi, când sunt atâtea provocări și evenimente în societate, când apar curente de învățături care amețesc mințile oamenilor, apare o întrebare firească: „Ce să fac?„ Ce să fac într-o țară în care nu există nici o speranță pentru viitor? De cei de sus nu se gândesc și la noi, dar numai la ei înșiși și ne hrănesc cu promisiuni deșarte? În cine să cred când toți spun că ei știu adevărul?

  Atunci când ne confruntăm cu astfel de întrebări, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să citim Biblia și să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect:

  ”Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda… Poporul Meu își întrebă lemnul lui șitoiagul lui îi proorocește.” (Osea 4:6, 12)

 3. Înțelepciune

  Chiar dacă sunt puțini oamenii care dau atenție aceste calități, totuși, îțelepciunea este o armă de protecție pentru noi înșine și o valoare pe care o putem transmite altora.

  ”Cine capătă înțelepciunea își iubește sufletul; cine păstrează priceperea găsește fericirea.” (Proverbe 19:8)

  ”Ascultă, fiule, și fii înțelept; îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă.” (Proverbe 23:19)

 4. Pricepere

  Atât înțelepciunea, cât și priceperea, nu sunt un dar, ele trebuiesc căutate, dobândite și împlinite.

”Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, și dacă-ți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și

te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune și din gura Lui iese cunoștință și pricepere. (Pr0verbe 2:1-6)

 1. Cunoștință

  Cunoștința este rezultatul studierii și cercetării, iar cunoștința aplicată în viață ne face înțelepți.

  ”Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții; pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire; ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului – cunoștință și chibzuință; să asculte, însă, și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput, și va căpăta iscusință pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor cu tâlc.” (Proverbe 1:1-6)

 2. Eliberare

  Dumnezeu ne oferă libertate pe 2 planuri:

  libertatea conștiinței – ”Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32)

  eliberare de sub puterea păcatului – ”El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Coloseni 1:13-14)

 3. Unitate

  În rugăciunea Sa înainte condamnare la moarte, Domnul Isus Se roagă pentru unitatea ucenicilor, pentru ca lumea să poată crede în Dumnezeu. Acest lucru este evident în relația dintre creștini după ce s-a format prima biserică:

  ”Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească în frângrrea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște.Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți.” (Faptele Apostolilor 2:42-47)

 4. Mângâiere

  Dumnezeu ne mângâie în necazurile noastre și această mângâiere este mult mai mare decât necazul, încât ne dă putere să-i mângâiem și pe alții:

  ”Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz!” (2 Corinteni 1:3-4)

 5. Putere

  Puterea lui Dumnezeu se manifestă cel mult în slăbiciunile noastre. El alege oameni slabi pentru ca să-Și poată arăta slava Sa prin ei:

  ”Domnul S-a uitat la el și a zis: ”Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?” Ghedeon I-a zis: ”Cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Iată că familia mea mea este cea mai săracă din Manase, și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: ”Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” (Judecători 6:14-16)

 6. Dragoste

  Dragostea este calitatea pe care ne-o împrumută Dumnezeu atunci când Îl acceptăm din toată inima și-L lăsăm să ne schimbe viața:

  ”Dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.”(Romani 5:5)

  Dragostea este cea care încununează lucrarea noastră, și dacă ea lipsește, lucrarea noastră nu are nici un folos.

”Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic.” (1 Corinteni 13:3)

Acum fac parte dintr-un grup de studiu și am 3 grupue de studiu biblic pe care le conduc și în care pot să le transmit și altor persoane ceea ce m-au învățat învățătorii mei din Cuvântul lui Dumnezeu.