Scopul Scripturilor

Întrebare:

Care este scopul scripturii? A Vechiului şi a Noului Testament în ansamblu? Cu alte cuvinte, care este scopul Bibliei ca Scriptură?

Întrebarea a fost pusă de o persoană care nu recunoaşte autoritatea Sfintelor Scripturi. (Apropo, Biblia şi Scriptura sunt cuvinte sinonime). Biblia scrie foarte multe la acest subiect. Mă voi opri doar la câteva texte.

Iată îndemnul pe care îl dă apostolul Pavel ucenicului său Timotei:

Tu să rămîi în lucrurile, pe cari le-ai învăţat şi de cari eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toatã Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14 – 17)

Din acest text vedem că Scripturile, chiar dacă au fost scrise de mai mulţi autori, în diferite perioade istorice, în întregime au fost insuflate de Dumnezeu. Deci, autorul Bibliei este Dumnezeu, care S-a folosit de diferiti oameni petnru a transmite mesajul Său omenirii. Ele au fost scrise pentru folosul nostru, a celor care credem din toată inima, şi anume:

1. ne pot da înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţă în Isus Hristos. Studiind Scripturile putem afla calea mântuirii. Domnul Isus a spus ucenicilor săi: „Eu sunt calea adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14:6). Iar într-un alt loc, Domnul Isus spune: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine (Ioan 5:39)

2. sunt de folos ca să înveţe. Scripturile ne învaţă care este voia lui Dumnezeu şi cum putem trăi o viaţă plăcută înaintea lui Dumnezeu.

3. sunt de folos ca să mustre. Dacă undeva am greşit înaintea lui Dumnezeu, prin Scripturi Dumnezeu ne mustră şi ne arată unde am greşit.

4. sunt de folos ca să îndrepte. Dumnezeu prin Scripturi nu numai ne mustră, dar ne arată şi felul cum să ne îndreptăm. (ne arată nu numai unde nu suntem drepţi, ce avem de făcut, dar şi cum putem să ne îndreptăm).

5. sunt de folos ca să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scripturile ne dau înţelepciune cum să trăim o viaţă neprihănită şi să fim în stare să slujim lui Dumnezeu. Iată ce spune apostolul Pavel despre destoinicia sa:

Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa. (2 Corinteni 3:5-6)

Să vedem şi alte locuri din Scripturi care vorbesc despre scopul cu care au fost scrise Scripturile:

Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)

Iar în alt text scrie cu privire la ceea ce i s-a întâmplat poporului Israel în pustie:

Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste cari au venit sfârşiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. (1 Corinteni 10:11-12)

Dumnezeu să ne ajute să acceptăm Biblia ca Cuvântul venit de la Dumnezeu, fiindcă numai aşa ea ne poate fi de folos. Dacă nu acceptăm Biblia ca Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ea nu ne va fi de nici un folos. Mai rău, poate fi un instrument de distrugere în mânile unor oameni religioşi, cum a fost în mâna inchiziţiei, in mâna la Hitler, Moon şi mulţi alţii.