Cum poate Dumnezeu să dea legi care nu sunt bune? (Ezechiel 20:25)

Întrebare:

Nu înțeleg versetul 25 din capitolul 20 al cărții Ezechiel. Care au fost acele legi prin care nu puteau trăi poporul Israel și de ce le-a dat Domnul? 

Versetul 25 din capitolul 20 al cărții Ezechiel spune astfel:

25 Ba încă le-am dat şi legi care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască. (Ezechiel 20:25)

Dacă citești acest verset doar, este adevărat, se face impresia că Dumnezeu dă legi care nu sunt bune și porunci prin care nu poți să trăiești. Dar, înțelesul devine clar doar atunci când privești acest verset în contextul lui. De aceea, mai jos vă dau contextul începând cu versetul 18 al aceluiași capitol 20 din cartea prorocului Ezechiel:

18. Atunci am zis fiilor lor în pustiu: „Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor!

19 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le.

20 Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!

21 Dar fiii s-au răzvrătit şi ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, şi au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustiu.

22 Dar Mi-am tras mâna înapoi şi am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt.

23 În pustiu, Mi-am ridicat iarăşi mâna spre ei şi le-am jurat că am să-i împrăştii printre neamuri şi să-i risipesc în felurite ţări,

24 pentru că n-au împlinit poruncile Mele şi au lepădat învăţăturile Mele, au pângărit Sabatele Mele şi şi-au întors ochii spre idolii părinţilor lor.

25 Ba încă le-am dat şi legi care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască.

26 I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toţi întâii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel şi să le arăt că Eu sunt Domnul.

Textul relatează următoarele lucruri importante:

  • Dumnezeu le-a spus celor care au ieșit din Egipt cu Moise să nu se ia după rânduielile părinților lor, să nu țină obiceiurile lor și să nu se spurce cu idolii lor. Aceasta arată că părinții lor s-au închinat în Egipt la idoli și au avut rânduieli și obiceiuri păgâne. Vedeți? Dumnezeu nu acceptă scuza multora din zilele noastre care zic că “trebuie să ținem credința părinților”. Dacă această credință a părinților este contrară Cuvântului lui Dumnezeu trebuie părăsită cât mai repede și să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu.
  • Dumnezeu le-a cerut să umble întocmai după rânduielile Lui, să păzească și să împlinească rânduielile Lui, dar ei au ratat în acest sens.
  • În versetul 23 Dumnezeu spune că, din pricina aceasta, pentru că au părăsit legile și poruncile lui, El, Dumnezeu a jurat că-i va împrăștia printre neamuri și îi va risipi în diferite țări. Aceasta este pedeapsa lor.
  • Acolo, în mijlocul neamurilor, au fost forțați de locuitorii țării să păzească legile lor, care nu erau legi bune și porunci prin care nu puteau să trăiască și aceasta s-a întâmplat pentru că nu au vrut să asculte de Dumnezeu. Versetul 26 spune că și aceasta a fost o pedeapsă pentru ei ca să le arate Dumnezeu că El este Domnul lor.

Învățătura pe care trebuie să o luăm toți din acest text biblic este că dacă nu alegem să păzim poruncile lui Dumnezeu, dacă ne îndepărtăm de învățătura Lui, în suveranitatea Sa, Dumnezeu ne va pedepsi și ne va pune în împrejurări grele, cand vom fi presați să ținem legi care ne vor face rău. Adevărul acesta este foarte actual în contextul când, acum, în Moldova, cei ce se numesc creștini și se află în dregătorii nu le mai pasă de Cuvântul lui Dumnezeu și fac legi care sunt total contrare Sfintelor Scripturi. Este adevărat că aceste legi vor fi o încercare și pentru copiii lui Dumnezeu. Dar, cei ce se încred în Dumnezeu vor rămâne tari, vor trece prin orice fel de persecuții și vor ieși biruitori prin puterea lui Dumnezeu. Ceilalți însă, care acum apostaziază, își vor strânge consecințele. Ei și copii lor vor culege roadele apostaziei la care se dedau acum. Dumnezeu să-i ajute să se pocăiască din toată inima și să alegă a face ceea ce este drept.