Cînd a apărut cuvîntul Evanghelizare?

Ce înseamnă cuvântul Evanghelizare?

În limba greacă cuvântul “evangelion” înseamnă “a proclama, a face cunoscut, a predica Evanghelia”, deci a proclama Evanghelia Domnului Isus Hristos. În Evanghelia după Matei 4:23 este scris:

Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. (Matei 4:23)

Proclamarea vestei bune despre Împărăția lui Dumnezeu începe cu Domnul Isus Hristos. Iar apoi Evanghelia continuie să fie proclamată de ucenicii Domnului Isus așa după cum găsim scris în 1 Corinteni 15.

Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. (1 Corinteni 15:1-5) 

Evanghelai este deci, proclamarea morții, îngropării și învierii Domnului Isus. Aceasta este centrul Evangheliei și fiecare creștin trebuie să proclame vestea bună adusă de Domnul Isus.  

Care este scopul Evanghelizării?

Scopul Evanghelizării este să facem cunoscut mesajul iertării Domnului Isus Hristos. De aceea primii creștini au proclamat darul iertării, darul Duhului Sfânt și darul învierii și reconcilierii prin credință în Isus Hristos. În Efeseni 1 este scris:

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. (Efeseni 1:7-10)

Scopul final al Evanghelizării este pocăința oamenilor. De aceea cei ce predică Evanghelia așteaptă un răspuns de la ascultătorii săi.

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. (Faptele apostolilor 2:37-38)