Cine va locui pământul nou?

Întrebare:

În  următoarele versete, se observă o expresie comuna: ” pământ nou ” :
” Eu pun cuvintele Mele în gura ta, şi te acopăr cu umbra mânii Mele, ca să întind ceruri noi şi să întemeiez un pământ nou, şi să zic Sionului: „Tu eşti poporul Meu!” (Isaia 51:16)   „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. (Isaia 65:17)  Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. (2 Petru 3:13) “ Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.” (Apocalipsa 21:1)

Este firesc sa mă întreb: cine va locui acel pământ nou, dacă poporul lui Dumnezeu va fi răpit in Ceruri.?

Dacă vorbim despre Biserică (cred că la biserică s-a referit persoana care a pus această întrebare), la Apocalipsa 5:9-10 se spune că creştinii (adică Biserica) vor împărăţi pe pământ:

Şi cîntau o cîntare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!” (Apocalipsa 5:9-10)

Ca să înţelegem cum va ajunge biserica să împărăţească pe pământ, după ce a fost răpită la cer, să urmărim referinţele la biserică din cartea Apocalipsa. Ele nu sunt multe.

1. După pecetea a şasea şi după potirul al şaptelea biserica se află în ceruri

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s’o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: „Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” … Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi-a zis: „Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului. (Apocalipsa 7:9-10, 13-14)

După al şaptelea potir, după judecata şi nimicirea Babilonului (capitolele 16-18), în ceruri este anunţată nunta Mielului:

Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit, şi i s’a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat.” -(Inul subţire sînt faptele neprihănite ale sfinţilor.) (Apocalipsa 19:7-8)

2. Biserica va veni pe pământ împreună cu Domnul Isus la a doua Sa venire

La Apocalipsa 19:11-21 este descrisă a doua venire a Domnului Isus pe pământ. El va veni urmat de oştirile din cer. La versetul 14 scrie că oştirile din cer “erau îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat”, la fel cum i s-a dat soţiei Mielului să se îmbrace (Apocalipsa 19:8).

3. Biserica va împărăţi împreună cu Hristos 1000 de ani pe pământ

Apocalipsa 20 ne relatează evenimentele care vor urma după a doua venire a Domnului Isus pe pământ.

– diavolul legat pentru 1000 ani (Apocalipsa 20:1-3)

– Cei ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, cei ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6).

– după 1000 ani diavolul este dezlegat şi înşeală neamurile care vor înconjura tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită, dar din cer se va pogorî un foc, care-i va mistui şi diavolul va fi aruncat în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. (Apocalipsa 20:7-10)

4. Când se va începe judecata de apoi, pământul şi cerul de acum vor fugi dinaintea lui Dumnezeu şi nu se va mai găsi loc pentru ele

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele.(Apocalipsa 20:11)

5. Cerul nou şi pământul nou vor fi altele decât cele de acum

Nu este vorba despre o înnoire a pământului de acum. La Apocalipsa 21:1 sfântul Ioan specifică că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră:

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era. (Apocalipsa 21:1)

6. Biserica va locui pe pământul nou

Şi eu am văzut coborîndu-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. (Apocalipsa 21:2)

Noul Ierusalim este biserica

Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”  Şi m’a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.

Dar pe pământul nou nu va fi doar biserica. Dacă doriţi să cunoaşteţi mai multe despre cine va locui pământul nou vă propun să studiaţi cartea Apocalipsa. Avem un studiu după metoda inductivă în patru părţi. Este important să cunoaştem şi să înţelegem Apocalipsa ca să fim fericiţi:

Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! (Apocalipsa 1:3)

Nu poţi păzi ceea ce nu cunoşti! De aceea este foarte important să studiem Apocalipsa! Cunoaşterea planului lui Dumnezeu îţi dă pace şi nădejde că ceea ce a promis El va împlini.