Ce este botezul cu foc?

În cercurile teologice există multe păreri cu privire la semnificația botezului cu foc. Unii cred că botezul cu foc sunt încercările din viața creștinului, alții că este o lucrare deosebită a Duhului Sfânt, sau că este dragostea pentru Dumnezeu și tot ce-I aparține Lui.  Există și o a treia părere la care am ajuns și eu după studierea atentă a Scripturilor și pe care am prezentat-o cu mai puține detalii și în mesajul „Botezul cu Duhul Sfânt”. În acest subiect vin să abordez mai pe larg ce este botezul cu foc.

Întrebare:

Am o întrebare asupra căreia de mai mult timp nu putem ajunge cu frații la aceeași părere: ce este botezul cu foc? Sunt încercări sau este o lucrare deosebită a Duhului Sfânt?

Ca să înțelegem mai bine ce este botezul cu foc, să vedem textul din Scripturi unde este menționat acesta ca să-i facem o analiză:

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” (Matei 3:1-12)

În timp ce Ioan Botezătorul propovăduia și boteza în pustie, veneau mulți oameni la el ca să fie botezați. Printre ei erau farisei și saduchei care veneau să primească botezul fără ași mărturisi păcatele, adică fără să-și vadă vina păcatelor, de parcă botezul lui Ioan ar mai fi fost încă un accesoriu pe care și-l doreau să-l aibă la intrarea în cer. De aceea, Ioan i-a confruntat dur și în această confruntare a făcut refernță la…

Trei feluri de botez

Să vedem ce aflăm despre fiecare din aceste trei botezuri:

Botezul Lui Ioan Botezătorul

Era făcut în apa râului Iordan de către Ioan Botezătoru pentru toți cei din generația și poporul lui cărora el le proclama despre venirea Mântuitorului. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului veneau la el și, după ce își mărturiseau păcatele, erau botezați în râul Iordan. Pentru că unii din oameni religioși ai vremii veneau să primească acest botez fără a-și mărturisi păcatele, el le-a făcut clar că botezul acesta nu avea să-i ajute cu nimic și tocmai pe ei i-a avertizat despre botezul cu foc. Dacă nu fac roade vrednice de pocăința lor, atunci fățarnicii sunt asemănați cu niște pomi care nu fac roade vrednice de pocăință și din pricina aceasta securea a și fost înfiptă la rădăcinea lor ca să fie tăiați și apoi aruncați în foc. Vorbirea lui Ioan Botezătorul era plină cu figuri de stil care făceau foarte clar pentru ascultători și pentru noi că el se referă la pedeapsa veșnică, sau „mânia viitoare” cum o numește el. Ioan a atras atenția că după el vine Domnul Isus care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci, să vedem ce învățăm despre fiecare din aceste două botezuri:

Botezul cu Duhul Sfânt

Acest botez îl va face Domnul Isus și astfel Își va strânge grâul în grânare. În baza adevărurilor centrale ale Sfintelor Scripturi cunoaștem toți că oamenii care se pocăiesc și cred în Domnul Isus Hristos sunt botezați cu Duhul Sfânt la nașterea lor din nou. Acest botez îi face să devină și să fie grâu care va fi strâns în grânare, adică vor merge în Împărăția lui Dumnezeu. Acum, să vedem ce aflăm din text despre…

Botezul cu foc

Versetul 11 din capitolul 3 al Evangheliei după Matei ne spune că va fi făcut de Domnul Isus Hristos. Versetul imediat următor îl compară pe Mântuitorul cu un agricultor care stă cu lopata în mână și care Își va curăți cu desăvârșire aria. După ce va strânge grâul în grânare, El va arde pleava într-un foc care nu se stinge. Ne este greu să ne dăm seama pe cine reprezintă „pleava” din aceste vorbe ale lui Ioan Botezătorul? Aceștia sunt oamenii care n-au făcut roade vrednice de pocăința lor și care doar au ținut anumite rânduieli bisericești exterioare, dar în inima lor nu au avut credință adevărată, nici pocăință și nici naștere din nou fără care nimeni nu poate fi botezat cu Duhul Sfânt. Deci, botezul cu foc se referă la pedeapsa veșnică în foc a celor care au respins credința în Domnul Isus Hristos și nu s-au pocăit cu adevărat niciodată ca mai apoi să facă roade vrednice de pocăința lor.

Botezul cu foc și săratul cu foc sunt lucruri diferite

Unii oameni consideră și chiar au scris cărți prin care încearcă să dovedească că anume la botezul cu foc se referă următoarele cuvinte spuse de Domnul Isus și înregistrate în Evanghelia duoă Marcu:

Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc, şi orice jertfă va fi sărată cu sare. (Marcu 9:49)

Daniel Frayer-Griggs a făcut un studiu în exclusivitate dedicat acestui verset și afirmă că s-a făcut o eroare când s-a scris „sărat cu foc” dar că Domnul Isus ar fi spus „botezat cu foc”. Toate aceste afirmații sunt doar presupuneri ale autorului și sunt lipsite de argumente. Dovada cea mai tare că anume „sărat cu foc” a spus Domnul Isus și nu „botezat cu foc” se află în versetul imediat următor care spune:

Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.” (Marcu 9:50)

De ce botezul cu foc nu se referă la încercări?

Există câteva referințe biblice unde încercarea este comparată cu focul și cred că aceasta îi face pe unii creștini și cercetărori ai Cuvântului lui Dumnezeu să creadă că botezul cu foc se referă la persecuții.

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. Ne-ai adus în laţ şi ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug. De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie, (Psalmi 66:10-13)

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. (1 Petru 1:5-9)

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. (1 Petru 4:12-13)

Nici unul din textele citate mai sus nu se referă la oameni care ar fi respins Evanghelia sau pe Domnul Isus Hristos. Toți cei menționați în aceste texte nu au fost neghină, ci grâu care trebuie să ajungă în grânare pentru că ei au avut credință și au suferit pentru credința lor, iar ca sfârșit al credinței vor dobândi mântuirea sufletelor lor. O altă dovadă că botezul cu foc nu se referă la încercări este că nici într-unul din aceste texte nu găsim cuvântul „botez”, la fel ca și în textul din Evanghelia după Matei unde se vorbește despre botezul cu foc nu am văzut nici o referință la suferințe pentru credință.

De ce botezul cu foc nu este o lucrare deosebită a Duhului Sfânt?

Există creștini care cred că botezul cu foc se referă la o lucrare deosebită a Duhului Sfânt și au preluat această opinie în baza textului din Faptele Apostolilor unde scrie că în ziua Cincizecimii:

Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. (Fapte 2:2-4)

Dar aici, la acest eveniment, tocmai a avut loc pentru prima dată botezul cu Duhul Sfânt și iar, toți cei adunați acolo erau „grâu” (vorbind în termenii lui Ioan Botezătorul) și Duhul Sfânt le-a fost dat ca o pecete și arvună a răscumpărării lor. Nicicum să nu credem că focul de aici se referă la „botezul cu foc” pentru că nimeni din cei care au primit Duhlu Sfânt nu au fost neghină.

Concluzii

Ioan Botezătorul le-a vorbit celor care veneam la el să se boteze că nu le va ajuta botezul să scape de mânia viitoare a lui Dumnezeu dacă nu fac roade vrednice de pocăință. Apoi, le-a spus că după el vine Domnul Isus Hristos care va boteza pe unii cu Duhul Sfânt și pe alții cu foc. Cei care fac roade vrednice de pocăința lor au fost comparați cu grâul care va fi strâns de Domnul Isus în grânare, adică vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce nu fac roade vrednice de pocăința lor rămânând „pui de năpârci” și „neghină”, nu vor putea scăpa de mânia viitoare și vor fi botezați (scufundați) într-un foc care nu se stinge.

Cum este relația ta cu Dumnezeu?

Te-ai pocăit tu cu adevărat de păcatele tale? Ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Trăiești o viață sfântă prin puterea Duhului Sfânt? Dacă ai făcut aceasta, atunci ești grâu și vei intra cu slavă în Împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă ești un fățarnic care încerci să intri în Împărăția lui Dumnezeu prin respectarea unor rânduieli sau tradiții bisericești ocolind pocăința să nu te înșeli. Încetează să mai fii „pui de năpârcă” și „neghină”. Pocăiește-te cu adevărat de toate păcatele tale, crede din toată inima în Domnul Isus și alege să fii ucenicul sau ucenica lui păzind tot de a poruncit El. Așa să te ajute Dumnezeu.