Când a fost scrisă Legea (Tora)?

Întrebare: 

As dori să scrieți un articol în care să explicați care este Legea Vechiului Testament. In care carți se cuprinde ea? Este ea doar “Cele 10 porunci” și care este diferența între ele și celelalte legi? De ce a apărut Deuteronomul? In ce interval de timp a apărut Legea…?

În articolul precedent am răspuns la prima întrebare: Ce este Legea Vechiului Testament. Acum vreau să răspund la următoarele întrebări: când și în ce interval de timp a fost scrisă Legea și de ce a apărut Deuteronomul. Legea sau Tora a fost scrisă de către Moise cu aproximativ 3200 ani în urmă. Potrivit tradiției evreești, Tora a fost scrisă în cele 40 de zile cât Moise s-a aflat pe muntele Sinai. Totuși în cartea Exod, care este a doua carte a lui Moise, la capitolul 24, unde este descris procesul de încheiere a Legămânului Legii, care a avut loc înainte ca Moise să se ridice pe munte pentru 40 de zile, este scris că Moise a scris în timpul nopții legile și poruncile lui Dumnezeu într-o carte, pe care a citit-o înainte de a fi încheiat legământul:

Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas:,, Vom face tot ce a zis Domnul.,, Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui, şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. A trimes pe nişte tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi- de- tot, şi să junghie tauri ca jertfe de mulţămire. Moise a luat jumătate din sînge, şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legămîntului, şi a citit- o în faţa poporului. Ei au zis:,, Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sîngele, şi a stropit poporul, zicînd:,, Iată sîngele legămîntului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.,, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătrîni ai lui Israel. (Exod 24:3-9)

Studiind fiecare din cele cinci cărți ale lui Moise constatăm următoarele:

1. Cartea Genezei cuprinde evenimentele de la facerea lumii până la moartea lui Iosif, fiul lui Iacov. Evenimente la care Moise nu a fost martor ocular.

2. Cartea Exod cuprinde evenimentele legate de ieșirea poporului Israel din robia Egiptului până la sfințirea cortului în prima zi a primei luni a anului al doilea după ieșirea din Egipt.

3. Cartea Leviticul cuprinde:

…poruncile, pe cari le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai. (Leviticul 27:34)

4. Cartea Numeri cuprinde evenimentele care au avut loc începând cu ziua întâi a lunii a doua, a celui de al doilea an după ieșirea din Egipt (la o lună după evenimentele descrise în ultimul capitol din cartea Exod) până când copiii lui Israel au ajuns în câmpia Moabului în fața Ierihonului (înainte de a intra în țara promisă). În capitolul 20 este descrisă moartea lui Aaron. Iar în capitolul 27 Dumnezeu îi arată lui Moise țara promisă și-I spune că el nu va intra în ea și că trebuie să-l pregătească pe Iosua ca să conducă poporul în țara promisă.

5. Cartea Deuteronom, care mai este numită și a doua Lege, cuprinde ultimele cuvinte adresate de Dumnezeu poporului Israel prin robul său Moise în câmpia Moabului (înainte de moartea lui Moise). Între cărțile Exod, Levitic și cartea Deuteronom este cuprins un interval de timp de aporximativ 40 ani.

De ce a apărut Deuteronomul

Denumirea acestei cărți are origine greacă: Deuteronomion, ή Δευτερονόμιον, adica „un al doilea exemplar al legii”. În cartea Deuteronom nu este descris un nou legământ. Până la acel moment toți cei care aveau peste 20 de ani la momentul încheierii legământului Legii la muntele Sinai muriseră în pustie. În viață rămăseseră doar cei care atunci aveau sub 20 de ani, despre care părinții lor ziceau că Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului ca să fie de jaf. Acum aceștea urmau să intre în țara promisă, în care nu au putut intra părinții lor din pricina necredinței. În cartea Deuteronom, Dumnezeu le amintește legile și poruncile Lui pe care le-a dat la muntele Sinai (Horeb):

Moise a chemat pe tot Israelul, şi i-a zis:,, Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe cari vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le, şi împliniţi le cu scumpătate. Domnul, Dumnezeul nostru, a încheiat cu noi un legămînt la Horeb. Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legămîntul acesta, ci cu noi, cari sîntem toţi vii astăzi aici. Domnul v-a vorbit faţă în faţă pe munte, din mijlocul focului.  Eu am stat atunci între Domnul şi voi, ca să vă vestesc cuvîntul Domnului; căci vă era frică de foc, şi nu v-aţi suit pe munte. El a zis: ,, Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.  Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine.  Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în ape supt pămînt. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc; şi Mă îndur pînă la al miilea neam de ceice Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.  Ţine ziua de odihnă, ca s’o sfinţeşti, cum ţi- a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.  Şase zile să lucrezi, şi să- ţi faci toate treburile.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ucizi.  Să nu preacurveşti. Să nu furi. Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău. Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Acestea sînt cuvintele pe cari le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră, şi mi le- a dat. Cînd aţi auzit glasul acela din mijlocul întunerecului, şi pe cînd tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre şi bătrînii voştri s-au apropiat toţi de mine, şi aţi zis:,, Iată că Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I- am auzit glasul din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi totuş au rămas vii. Şi acum pentruce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom auzi şi mai departe glasul Domnului, Dumnezeului nostru, vom muri. 26 Cine este, în adevăr, omul acela, care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, şi totuş să fi rămas viu? Apropie-te mai bine, tu, şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul, Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta, şi vom face. Domnul a auzit cuvintele pe cari mi le- aţi spus. Şi Domnul mi-a zis:,, Am auzit cuvintele pe cari ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine. O! de ar rămînea ei cu aceeaş inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!  Du-te de spune-le:,, Întoarceţi-vă în corturile voastre. Dar tu, rămîi aici cu Mine, şi-ţi voi spune toate poruncile, legile şi rînduielile, pe cari să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpînire. Luaţi seama dar, să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stînga. Să urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi fericiţi, şi să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire. (Deuteronom 5:1-33)

Și capitolul 6 începe cu următoarele cuvinte:

Iată poruncile, legile şi rînduielile pe cari a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpînire; ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău, şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe cari ţi le dau, şi să ai zile multe.  Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, cînd ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere. Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.  Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:1-9)