Categorii
Calendarul postărilor
Zilnic
Lunar
Anual
aprilie 2015
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Selectează luna
Selectează anul
aprilie 2015
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Selectează anul
Comentarii recente
Atat cel ce pune intrebarea,
02.04.2015 01:37
Romani 6, 3 - 8: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui, Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El." Deci prin Botez suntem altoiţi pe El , adică în Hristos Dumnezeu. Nu în zadar Mîntuitorul ne învaţă la ( Ioan 15 , 4-6 ) : „ Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard." Prin Botez noi „ mlădiţele" suntem „altoiţi" în „ viţa" , adică în trupul lui Hristos . 1 Cor 12, 12 - 13: „Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat." Iarăşi vedem că Botezul ne uneşte în trupul lui Hristos care este Biserica. Galateni 3, 27-29: „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă." Prin Botez ne îmbrăcăm în Hristos, devenim una în Hristos şi urmaşii lui Avraam. Aici vreau să vă atrag atenţia dumneavoastră asupra faptului că şi în Vechiul Testament Dumnezeu Tatăl a făcut un legămînt cu Avraam şi urmaşii săi printr-un ritual tăierea împrejur - Facere17, 9-14: „ Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam: "Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu. Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în casă sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se taie împrejur în ziua a opta. Numaidecât să fie tăiat împrejur cel născut în casa ta sau cel cumpărat cu argintul tău şi legământul Meu va fi însemnat pe trupul vostru, ca legământ veşnic. Iar cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legământul Meu". Deci prin Botez devenim „moştenitori după făgăduinţă" a acestui legămînt , şi nu mai trebuie să fim tăiaţi împrejur trupeşte. La cîţi ani se tăiau împrejur copii de parte bărbătească? La 16, 18, sau 30 ? Nu la ... ani , ci la 8 zile!!! De ce dar nu se poate să unim copiii noştri cu Hristos Dumnezeu prin Botez? Tit 3,5: „El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt" . Aşadar Botezul, începutul mîntuirii şi toate darurile ce le primim prin Botez, nu sunt un rezultat a credinţei sau a faptelor săvîrşite de noi, ci, se datorează bunătăţii lui Dumnezeu. De ce dar nu putem primi această bunătate, îndurare pentru copiii noştri ??? Ioan 3,4-5: „Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu." Unele curente neoprotestante afirmă că acest verset (5)nu este despre Botez, ci, despre naşterea naturală, căci copilul în burta mamei se află în apă, iar Duhul este cel ce dă viaţă pruncului. Această ideie este absurdă, deoarece: 1) versetul (4) ne dovedeşte că nu poate fi vorba despre naşterea naturală „Cum poate omul să se nască, fiind bătrân?...". 2)Sf. Ioan Botezătorul spune: „Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt."(Marcu 1,8). 3)E clar că Mîntuitorul vorbea despre importanţa Botezului, fiincă după aceste învăţături la versetul(22): „După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui în pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza." Deci fără de Botez, „ de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu." Iar învăţînd despre cine poate intra în împărăţia lui Dumnezeu , Domnul Iisus dă prioritate copiilor: Matei 19,14: „Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. „ + Marcu 10,14 Luca 18, 15-17: „ Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea." Iar dacă pruncii au starea spirituală cea mai potrivită ca să primească împărăţia cerurilor, de ce nu pot primi Botezul? În fine, dacă primii creştini aveau practica ca să se boteze chear şi pentru rudele răposate(1 Cor.15,29) cu credinţa că prin aceasta îi unesc cu Dumnezeu, îi altoiesc pe Trupul lui Hristos, şi aceasta îi va ajuta pe cei răposaţi, vă gîndiţi că ar fi ezitat să-şi boteze copiii? Neoprotestanţii afirmă că dacă botezăm copiii , le agresăm libera voinţă; lasă mai întîi să studieze credinţa, să aleagă, iar mai apoi să primească Botezul.În primul rînd libertatea conştiinţei într-o comunitate (baptişti, adventişti, martori a lui Iehova...) este relativă: ceea ce învaţă comunitatea, aceea va primi ca adevăr copilul, astfel nu are rost de pus accentul pe o astfel de „libertate", alegerea e cunoscută dinainte. Şi în al doilea rînd noi pentru viaţa trupească a copiilor noştri facem multe lucruri fară voia şi consinţămîntul lor: mama alăptează copilul, mai apoi îi dăm de mîncare, cînd se îmbolnăveşte, îi dăm medicamente, şi aceasta pare normal. Nu cumva încălcăm libertatea copilului? Doar el nu înţelege din cei făcută mîncarea, medicamentele, şi multe altelepe care noi le dăm, ştiind că facem bine copilului.Iar de facem o paralelă cu viaţa spirituală putem spune ca şi neoprotestanţii: lasă mai întîi să crească mare, să înveţe din cei făcută mîncarea, apa, medicamentele.....să aleagă de vrea să mănînce, sau să se trateze şi abia la urmă dea dori să-i dăm mîncare, medicamente....!!! Nu pare absurdă astfel de ideie? De ce dar pentru viaţa trupească e bine să-i încălcăm libertatea dîndu-i cele necesare, iar pentru viaţa sufletească nu putem să-i încălcăm această libertate şi să-l lăsăm fără Botez? Au nu este mai importantă împărăţia lui Dumnezeu decît mîncarea şi băutura?
01.04.2015 22:10
Fapte 10,44-48: „Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care ascultau cuvântul. Iar credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste neamuri. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru: Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi? Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile." Fapte 16,33: „ Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată." 1 Cor. 1,16: „Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva." Pe lîngă aceste cazuri menţionate în Scriptură , este clar că numai în timpul Apostolilor au fost botezate mii de familii, şi dacă Botezul ar fi fost interzis pentru copii, în Biblie s-ar fi arătat acest lucru, dar , nicăieri în Noul Testament nu găsim că Botezul e interzis pentru copii. Importanţa Botezului pentru copii e evidentă din cauza că copii la naştere deja au păcat - păcatul strămoşesc,( Romani 5,12) : „ De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el" , iar prin Botez ne curăţim de acest păcat - (Fapte 2, 38): „ Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Fără de Botez nu ne putem mîntui, iar dacă copilul nu ajunge pîn la vîrsta maturităţii - 16, 18, 30 ani cine va fi de vină că acesta a pierdut Împărăţia Cerului? Nu cumva acei ce se împotrivesc Botezului copiilor? Şi dacă tot vorbim despre primele secole, nu trebuie să fii istoric mare ca să-ţi dai seama că mulţi dintre copii nu mai ajungeau la această vîrstă din diferite cauze ( războaielor , bolilor, robiei...), şi nu pot crede că primii creştini, care erau învăţaţi şă iubească şi duşmanii , nu aveau grijă de proprii copii, lăsîndu-i fără Botez , cu riscul ca aceştia să rămîie fără mîntuire. Iar Botezul e mult mai important decît o simplă confirmare a credinţei . Sfînta Scriptură ne învaţă despre Botez:
01.04.2015 22:09
Importanţa Tainei Sfîntului Botez este atît de evidentă, încât chiar Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Şi deşi acest lucru l-a săvârşit nu pentru că avea nevoie să se curăţească de păcate, ci, „ca să împlinească toată dreptatea" , El ne învaţă că fără de Botez nu ne putem mîntui, nu putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu ( Ioan 3,4-5; Marcu 16, 16;...). Protestanţii şi neoprotestanţii au primit învăţătura despre Botez, dar nu toată, ci, folosindu-se de: Matei 28, 19-20 „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin." Marcu 16,16: „Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi." Susţin că Botezul trebuie să fie primit doar de maturi, adică întîi trebuie să crezi iar apoi doar să te botezi şi pentru ei Botezul este doar o confirmare a credinţei. Întradevăr, cînd citeşti aceste versete înţelegi că pentru maturi e necesară credinţa înainte de Botez. Şi noi în Credinţa Ortodoxă cînd primim pe cineva matur din altă credinţa, ori din ateism, mai întîi îi învătăm despre credinţa adevărată iar mai apoi acesta primeşte Taina Sfîntului Botez. Primele secole ale creştinizmului, din cauza că erau mulţi doritori dintre păgîni să vie la creştinism, sau format chear şcoli de catehizare a candidaţilor la Botez, S-au scris Omilii( lecţii) de catehizare , iar candidaţii la Botez ( catehumenii), învăţau credinţa, iar mai apoi dacă aveau pregătirea necesară, primeau încuviinţare de la episcop şi primeau Sf. Botez, mai ales la sărbătorile mari ( în ajun): Invierea Domnului, Naşterea Domnului, Botezul Domnului . Iar Botezul pentru ei nu era pur şi simplu o „confirmare" a credinţei, după cum mărginesc neoprotestanţii învăţătura despre Botez. Prin această Taina Sfîntă creştinii din primele secole, ca şi noi acum primim posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, ne unim cu Hristos Dumnezeu, cu Sfînta Biserică, ne îmbrăcăm în Hristos, suntem altoiţi pe trupul lui Hristos - care este Biserica, primim iertare de păcate..., primim toate acestea pentru o viaţă sufletească sănătoasă. Aceste versete de mai sus sunt rostite de Mîntuitorul atunci cînd s-a înălţat la cer şi a trimis pe Sf. Apostoli la propovăduire la toate neamurile, şi desigur că predica era adresată celor maturi. Iar cei care primeau credinţa şi botezul deseori o făceau împreună cu toată familia nexcluzînd copiii. Exemplu de aceasta avem în Sfînta Scriptură:
01.04.2015 22:04
Voi baptistii sunteti eretici, iconoclasti si fara succesiune apostolica, de aceea voi nu sunteti Biserica ci adunatura eretica, botezul vorstru este fals, nu aduce mantuirea, pentru ca nu e isnotit de Dreapta Credinta si nu e poarta de intrare in Biserica. De aceea nu numai copii vostri nebotezati nu sunt in Biserica ci si voi sunteti inafara Bisericii. Baptismul e o secta, o secta mare, cuprinte America si multe alte continente, dar tot secta ramane. Si de aceea va discriminam nu social ci religios, pentru ca voi nu aveti nici o treaba cu Biserica si folosirea termenului de Biserica si de Iisus Hristos e ilegal in gura voastra, pentru ca va folositi de cuvinte care au brano ortodox, nu baptist. Baptisii raman o simpla secta, o secta sociala cu un dumnezeu persoanl si fara perspectiva in vesnicie. Adica baptistii dupa ce mor mer in moarte vesnica, in iad. Aceasta este realitatea si aceasta e invatatura ortodoxa despre baptisti, baptisii sunt anatematizati de Biserica Ortodoxa: https://www.youtube.com/watch?v=VK7VJSWLLzI
01.04.2015 21:47
Importanţa Tainei Sfîntului Botez este atît de evidentă, încât chiar Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Şi deşi acest lucru l-a săvârşit nu pentru că avea nevoie să se curăţească de păcate, ci, „ca să împlinească toată dreptatea" , El ne învaţă că fără de Botez nu ne putem mîntui, nu putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu ( Ioan 3,4-5; Marcu 16, 16;...). Protestanţii şi neoprotestanţii au primit învăţătura despre Botez, dar nu toată, ci, folosindu-se de: Matei 28, 19-20 „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin." Marcu 16,16: „Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi." Susţin că Botezul trebuie să fie primit doar de maturi, adică întîi trebuie să crezi iar apoi doar să te botezi şi pentru ei Botezul este doar o confirmare a credinţei. Întradevăr, cînd citeşti aceste versete înţelegi că pentru maturi e necesară credinţa înainte de Botez. Şi noi în Credinţa Ortodoxă cînd primim pe cineva matur din altă credinţa, ori din ateism, mai întîi îi învătăm despre credinţa adevărată iar mai apoi acesta primeşte Taina Sfîntului Botez. Primele secole ale creştinizmului, din cauza că erau mulţi doritori dintre păgîni să vie la creştinism, sau format chear şcoli de catehizare a candidaţilor la Botez, S-au scris Omilii( lecţii) de catehizare , iar candidaţii la Botez ( catehumenii), învăţau credinţa, iar mai apoi dacă aveau pregătirea necesară, primeau încuviinţare de la episcop şi primeau Sf. Botez, mai ales la sărbătorile mari ( în ajun): Invierea Domnului, Naşterea Domnului, Botezul Domnului . Iar Botezul pentru ei nu era pur şi simplu o „confirmare" a credinţei, după cum mărginesc neoprotestanţii învăţătura despre Botez. Prin această Taina Sfîntă creştinii din primele secole, ca şi noi acum primim posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, ne unim cu Hristos Dumnezeu, cu Sfînta Biserică, ne îmbrăcăm în Hristos, suntem altoiţi pe trupul lui Hristos - care este Biserica, primim iertare de păcate..., primim toate acestea pentru o viaţă sufletească sănătoasă. Aceste versete de mai sus sunt rostite de Mîntuitorul atunci cînd s-a înălţat la cer şi a trimis pe Sf. Apostoli la propovăduire la toate neamurile, şi desigur că predica era adresată celor maturi. Iar cei care primeau credinţa şi botezul deseori o făceau împreună cu toată familia nexcluzînd copiii. Exemplu de aceasta avem în Sfînta Scriptură: Fapte 10,44-48: „Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care ascultau cuvântul. Iar credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste neamuri. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru: Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi? Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile." Fapte 16,33: „ Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată." 1 Cor. 1,16: „Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva." Pe lîngă aceste cazuri menţionate în Scriptură , este clar că numai în timpul Apostolilor au fost botezate mii de familii, şi dacă Botezul ar fi fost interzis pentru copii, în Biblie s-ar fi arătat acest lucru, dar , nicăieri în Noul Testament nu găsim că Botezul e interzis pentru copii. Importanţa Botezului pentru copii e evidentă din cauza că copii la naştere deja au păcat - păcatul strămoşesc,( Romani 5,12) : „ De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el" , iar prin Botez ne curăţim de acest păcat - (Fapte 2, 38): „ Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Fără de Botez nu ne putem mîntui, iar dacă copilul nu ajunge pîn la vîrsta maturităţii - 16, 18, 30 ani cine va fi de vină că acesta a pierdut Împărăţia Cerului? Nu cumva acei ce se împotrivesc Botezului copiilor? Şi dacă tot vorbim despre primele secole, nu trebuie să fii istoric mare ca să-ţi dai seama că mulţi dintre copii nu mai ajungeau la această vîrstă din diferite cauze ( războaielor , bolilor, robiei...), şi nu pot crede că primii creştini, care erau învăţaţi şă iubească şi duşmanii , nu aveau grijă de proprii copii, lăsîndu-i fără Botez , cu riscul ca aceştia să rămîie fără mîntuire. Iar Botezul e mult mai important decît o simplă confirmare a credinţei . Sfînta Scriptură ne învaţă despre Botez: Romani 6, 3 - 8: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui, Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El." Deci prin Botez suntem altoiţi pe El , adică în Hristos Dumnezeu. Nu în zadar Mîntuitorul ne învaţă la ( Ioan 15 , 4-6 ) : „ Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard." Prin Botez noi „ mlădiţele" suntem „altoiţi" în „ viţa" , adică în trupul lui Hristos . 1 Cor 12, 12 - 13: „Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat." Iarăşi vedem că Botezul ne uneşte în trupul lui Hristos care este Biserica. Galateni 3, 27-29: „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă." Prin Botez ne îmbrăcăm în Hristos, devenim una în Hristos şi urmaşii lui Avraam. Aici vreau să vă atrag atenţia dumneavoastră asupra faptului că şi în Vechiul Testament Dumnezeu Tatăl a făcut un legămînt cu Avraam şi urmaşii săi printr-un ritual tăierea împrejur - Facere17, 9-14: „ Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam: "Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu. Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în casă sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se taie împrejur în ziua a opta. Numaidecât să fie tăiat împrejur cel născut în casa ta sau cel cumpărat cu argintul tău şi legământul Meu va fi însemnat pe trupul vostru, ca legământ veşnic. Iar cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legământul Meu". Deci prin Botez devenim „moştenitori după făgăduinţă" a acestui legămînt , şi nu mai trebuie să fim tăiaţi împrejur trupeşte. La cîţi ani se tăiau împrejur copii de parte bărbătească? La 16, 18, sau 30 ? Nu la ... ani , ci la 8 zile!!! De ce dar nu se poate să unim copiii noştri cu Hristos Dumnezeu prin Botez? Tit 3,5: „El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt" . Aşadar Botezul, începutul mîntuirii şi toate darurile ce le primim prin Botez, nu sunt un rezultat a credinţei sau a faptelor săvîrşite de noi, ci, se datorează bunătăţii lui Dumnezeu. De ce dar nu putem primi această bunătate, îndurare pentru copiii noştri ??? Ioan 3,4-5: „Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu." Unele curente neoprotestante afirmă că acest verset (5)nu este despre Botez, ci, despre naşterea naturală, căci copilul în burta mamei se află în apă, iar Duhul este cel ce dă viaţă pruncului. Această ideie este absurdă, deoarece: 1) versetul (4) ne dovedeşte că nu poate fi vorba despre naşterea naturală „Cum poate omul să se nască, fiind bătrân?...". 2)Sf. Ioan Botezătorul spune: „Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt."(Marcu 1,8). 3)E clar că Mîntuitorul vorbea despre importanţa Botezului, fiincă după aceste învăţături la versetul(22): „După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui în pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza." Deci fără de Botez, „ de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu." Iar învăţînd despre cine poate intra în împărăţia lui Dumnezeu , Domnul Iisus dă prioritate copiilor: Matei 19,14: „Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. „ + Marcu 10,14 Luca 18, 15-17: „ Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea." Iar dacă pruncii au starea spirituală cea mai potrivită ca să primească împărăţia cerurilor, de ce nu pot primi Botezul? În fine, dacă primii creştini aveau practica ca să se boteze chear şi pentru rudele răposate(1 Cor.15,29) cu credinţa că prin aceasta îi unesc cu Dumnezeu, îi altoiesc pe Trupul lui Hristos, şi aceasta îi va ajuta pe cei răposaţi, vă gîndiţi că ar fi ezitat să-şi boteze copiii? Neoprotestanţii afirmă că dacă botezăm copiii , le agresăm libera voinţă; lasă mai întîi să studieze credinţa, să aleagă, iar mai apoi să primească Botezul.În primul rînd libertatea conştiinţei într-o comunitate (baptişti, adventişti, martori a lui Iehova...) este relativă: ceea ce învaţă comunitatea, aceea va primi ca adevăr copilul, astfel nu are rost de pus accentul pe o astfel de „libertate", alegerea e cunoscută dinainte. Şi în al doilea rînd noi pentru viaţa trupească a copiilor noştri facem multe lucruri fară voia şi consinţămîntul lor: mama alăptează copilul, mai apoi îi dăm de mîncare, cînd se îmbolnăveşte, îi dăm medicamente, şi aceasta pare normal. Nu cumva încălcăm libertatea copilului? Doar el nu înţelege din cei făcută mîncarea, medicamentele, şi multe altelepe care noi le dăm, ştiind că facem bine copilului.Iar de facem o paralelă cu viaţa spirituală putem spune ca şi neoprotestanţii: lasă mai întîi să crească mare, să înveţe din cei făcută mîncarea, apa, medicamentele.....să aleagă de vrea să mănînce, sau să se trateze şi abia la urmă dea dori să-i dăm mîncare, medicamente....!!! Nu pare absurdă astfel de ideie? De ce dar pentru viaţa trupească e bine să-i încălcăm libertatea dîndu-i cele necesare, iar pentru viaţa sufletească nu putem să-i încălcăm această libertate şi să-l lăsăm fără Botez? Au nu este mai importantă împărăţia lui Dumnezeu decît mîncarea şi băutura?
01.04.2015 21:24
Buna seara confratelui meu mihai doloton si de ce nu celor care defapt ne considera ca fiind dusmani ! Am citit comentariile date despre botez , de acum incolo vom pune ceva accent despre acest aspect .Insa rog mult ca cei de confesiune baptista sa nu alunece de la subiect cand vor vedea ca in unele parti ale dezbaterii vor ceda ! Rof mult ! Vom ajunge si alte subiecte legate de sfanta ortodoxie si tainele ei ! Ei bine , am vazut ceva mai sus cineva zicand : precum ca botezul "nu mantuieste" si acuma hai sa citim din scriptura un pic sa vedem ce zice mantuitorul despre cazul dat!
01.04.2015 21:13
Acest subiect a inceput cu: "Este adevărat ce scrie ProTV despre Fecioara Maria că a fost crescută la Templu și că a fost dată în tutelă lui Iosif? Citez: "În ziua de BUNA VESTIRE este marcat momentul în care Fecioara Maria din Nazaret, crescută în Templu până la 15 ani și apoi dată în tutela lui Iosif, căci părinții ei muriseră, a fost aleasă de Dumnezeu să-L nască pe Fiul Său și a primit înștiințare prin Arhanghelul Gavriil, sărbătorit pe 26 martie." " Si aici s-a indreptat raspunsul. Deci, pentru ca ceea ce s-a spus nu este adevarat, deoarece nu este spus astfel in Biblie, acestea sunt inventii ale oamenilor pe care cuvantul lui Dumnezeu le condamna si le numeste, "basme lumesti".
01.04.2015 19:12
Întreabă pastorul
Mărturisirea păcatelor

Patimile, moartea şi învierea Domnului Iisus Hristos!

21.04.2011 | Educație | Diana Curbet

Biblia vorbeşte mult despre aceste evenimente, căci ele constituie scopul venirii lui Iisus pe pământ. Suferinţele, moartea şi învierea Lui nu au fost spontane şi nici accidentale. Ele urmau să aibă loc la „un ceas” anume, stabilit de Tatăl, de aceea  fariseii, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii nu puteau să pună mâna pe Elmai înainte  ca să-L omoare , pentru că „nu-I sosise încă ceasul”. Despre ele s-a vorbit atât în Vechiul , cât şi în Noul Testament. Vom privi la aceste evenimente aşa cum au fost ele profeţite şi vom vedea împlinirea lor în Noul Testament. De asemenea patimile şi moartea Sa nu au fost  neprevăzute,  căci despre acestea…

Au profeţit  proorocii în Vechiul Testament

 

„Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus.  După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor, tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.”(Isaia 52:13-15)

Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?  Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.  Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.(Isaia 53:3-12)

Aceste pasaje relatează suferinţele de care a avut parte Iisus, arată starea fizică  în care se afla şi scopul acestora: străpuns pentru păcatele noastre. Apoi dacă comparăm  aceste profeţii cu cele 4 evanghelii, vom vedea că ele s-au împlinit  întocmai şi anume: când au venit  aprozii şi ceata ostaşilor să-L aresteze pe Iisus, El nu S-a împotrivit, ci a stat smerit şi ascultător , ştiind că aceasta este voia Tatălui pentru care a venit în lume; când a fost cercetat  înaintea lui Ana şi apoi înaintea marelui preot Caiafa , Iisus , deşi avea toată puterea să se poarte altfel cu ei , nu a făcut-o, a tăcut , dar a accentuat că este Fiul lui Dumnezeu, deşi evanghelia după Matei (26:57-75) relatează că aceştia L-au batjocorit, scuipat, pălmuit, bătut cu pumnii , deşi nu aveau nici un motiv s-o facă , dar erau deranjaţi de faptul că Iisus se făcea deopotrivă cu Dumnezeu şi aceasta o calificau ca şi hulă şi cereau să fie omorât pentru aceasta; când a fost dus la Pilat ca să fie judecat  şi să I se dea sentinţa de moarte pentru care insistau atât de mult iudeii, Pilat s-a  mirat că nu se apăra, nu răspundea la învinuirile norodului şi nu se împotrivea când a fost batjocorit, bătut de ostaşii acestuia. (Ioan 19:1-3).Irod, de asemenea,  s-a purtat cu dispreţ faţă de Iisus , L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare(Luca 23:11).

Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap. Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.(Marcu 15:16-20)

Aceeaşi atitudine a avut-o Domnul Iisus când a fost răstignit şi a murit pe cruce, bând paharul  pe care I L-a dat Tatăl şi făcând voia Lui până la sfârşit , ca prin moartea Sa să  împace pe oameni cu Dumnezeu care, din cauza păcatelor erau despărţiţi de Dumnezeu, şi să –i pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, într-o stare de neprihănire. Toate acestea le-a suferit pentru omenire, astfel Şi-a arătat marea dragoste  pentru oameni şi ,deşi era şi Fiu al Omului, nu a refuzat să împlinească voia Tatălui , în ciuda durerilor şi rănilor pe care le îndura. Salvarea omenirii conta mult mai mult! Cum putem răspunde la o dragoste atât de mare?

A treia zi a înviat, ziua dintâi a săptămânii şi I s-a arătat Mariei Magdalena în grădina unde a fost îngropat, apoi celor  11 ucenici şi le-a arătat mâinile şi coasta Sa , ca dovadă a faptului că “Eu sunt” şi până la înălţare le-a dat marea poruncă :să meargă şi să facă ucenici. Învierea lui Iisus este o dovadă că răscumpărarea omului a fost făcută pe deplin şi omul poate fi mântuit prin credinţă în Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu şi o siguranţă a faptului că şi cei care cred în El vor învia într-o zi.

Deci, învierea lui Iisus nu a fost o halucinaţie a ucenicilor sau a celor  peste 500 de oameni , ci a fost un fapt real , vizibil şi împlinit după  Scripturi. Despre patimile , moartea şi învierea Sa …

A vorbit Iisus Însuşi

În cei 3 ani de lucrare, principalul mesaj pe care –l transmitea  Iisus a fost să spună oamenilor despre Împărăţia lui Dumnezeu şi calea de a intra în ea. În tot acest timp, le-a vorbit ucenicilor şi despre patimile, moartea şi învierea Sa. Iată ce le spunea El:

„Ştiţi că după două zile va fi Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!”(Matei 26:2)

Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”(45-46)

Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?(Matei 26:45-46)

 

Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.”Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus. (Luca 24:6-8)

Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.”(Ioan 16:16)

 

Domnul Iisus ştia cu exactitate ce trebuia să I se întâmple şi când urmau să aibă loc, aceste evenimente nu L-au surprins şi era pregătit pentru ele, or, pentru aceasta a ales să Se dezbrăce  pe Sine însuşi şi să se facă  asemenea oamenilor. Această împlinire a profeţiilor  arată dumnezeirea lui Iisus şi despre aceasta…

 

Au mărturisit apostolii

 

Apostolii au confirmat şi ei  în Noul Testament faptul că evenimentele legate de moartea şi învierea Domnului Iisus s-au desfăşurat exact aşa cum s-au profeţit. Iată la ce ne atrage atenţia apostolul Pavel:

V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.  În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie.(1 Corinteni 15:3-8).

 

Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.(Galateni 4: 4-5)

Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit  pentru cei nelegiuiţi.(Romani 5:6)

Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.(Fapte 2: 32 )

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.(2 Corinteni 5:15)

 

 

Astfel, vedem că  patimile, moartea şi învierea Domnului Iisus Hristos au fost vestite înaintea venirii Sale pe pământ, au fost vestite de Iisus Însuşi şi aceste lucruri au fost confirmate şi de apostoli după înălţarea Sa. Moartea Sa a oferit iertare oamenilor a căror stare păcătoasă putea fi spălată doar prin sângele lui Iisus o dată pentru totdeauna.  Dumnezeu să ne ajute să înţelegem până la capăt aceste lucruri şi să acceptăm jertfa Lui ca răscumpărare pentru păcatele noastre şi ca singura cale de a fi mântuiţi şi de a vedea Împărăţia lui Dumnezeu!

 

Urmărește-ne pe rețele sociale:
Adaugă un comentariu:

S-au donat:
  • 4
  • 9
  • 1
  • 6
  • 2
  • Lei
  Mai este nevoie de:
   • 2
   • 0
   • 0
   • 8
   • 3
   • 8
   • Lei
Cum se implică Biserica ta în ajutorarea victimelor războiului din Ucraina?
Заполните обязательные поля
Nume Prenume:
Telefon:
E-mail:
Mesajul a fost trimis
Urmărește-ne pe Facebook
© 2015 Moldova Creștină. Toate drepturile sunt rezervate. Creat de web-studio.md