De ziua oraşului Chişinău (14 octombrie)

0
1946

Îmi pare rău că nu voi fi acasă la sărbătoarea oraşului nostru, ca să mergem cu soţia şi copiii noştri să ne bucurăm împreună de sărbătoare. Dar ca şi slujitor al lui Dumnezeu şi al Bisericii vreau să vă slujesc şi să prezint perspectiva oraşului nostru în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Este bine pentru început să fac câteva referinţe la trecutul Chişinăului.

Prin ce s-a făcut vestit Chişinăul ?

Odată, fiind în oraşul Chattanooga, SUA, am avut posibilitatea să discut cu ambasadorul israelit în SUA. Când a aflat că sunt din Chişinău, el mi-a spus că părinţii lui sunt din Chişinău şi că până în ziua de azi povestesc despre pogromul care l-a suferit poporul lor în Chişinău în 1903 şi 1905, popor care este în legământ cu Dumnezeu. Atunci au fost ucişi 68 de evrei.

Tot la Chişinău a fost tipărită “Iskra”, primul ziar al mişcării marksist-leniniste, care a devenit şi cea mai mare mişcare ateistă din istoria omenirii. Creştinismul nu a mai cunoscut vreodată prigoniri atât de mari ca cele din partea comunismului.

De la Chişinău s-au răspândit influenţele atât bune cât şi rele în întreaga ţară . În loc să înveţe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu, Biserica a fost folosită în scopuri politice. De exemplu, arhiepiscopul Pavel Lebedev a obligat toate bisericile şi mănăstirile moldoveneşti să slujească în limba rusă şi spre sfârşitul conducerii sale (1871-1882), mai rămăseseră încă 417 biserici care foloseau limba moldovenească la liturghie pe lângă cele 608 care slujeau numai în rusă, fără ca oamenii să înţeleagă ce se predică. Înţeleptul Solomon a scris în cartea Proverbelor aşa:

Cînd le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi cînd pier cei răi, toţi strigă de veselie. Cetatea se înalţă prin binecuvîntarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. (Proverbele lui Solomon 11:10-11)

Potrivit cu acest verset, orice cetate sau oraş ori se va înălţa, ori va fi surpată, sau nimicită. De aceea, este înţelept să luăm seama la…

Pericole ce ameninţă viitorul Chişinăului

Cum spune Solomon, oraşul sau cetatea “este surpată prin gura celor răi.” (Proverbe 11:11). Oamenii răi sunt cei ce nu caută decât interesele personale josnice şi nu binele societăţii. Un mare rău este faptul că, sub pretext că ar căuta binele societăţii, cei răi îşi desfăşoară planurile lor rele şi sunt crezuţi de cei ce “nu deosebesc stânga de dreapta”. Răutatea oamenilor este cea mai mare ameninţare pentru locuitorii oraşului nostru şi această răutate este un rezultat al îndepărtării oamenilor de la Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Răutatea este tolerată şi se manifestă peste tot prin imoralitate, corupţie, nedreptate, înşelăciune, etc

Odată

Isus a început să mustre cetăţile în cari fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentrucă nu se pocăiseră. ,,Vai de tine, Horazine!” a zis El. ,,Vai de tine, Betsaido!” Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile cari au fost făcute în voi, de mult s’ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decît pentru voi. Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare pînă la cer? Vei fi pogorît pînă la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, cari au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare pînă în ziua de astăzi. De aceea, vă spun, că în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decît pentru tine. (Matei 10:1-15 )

Isus merge mai departe şi spune că nu va fi doar “surparea cetăţilor”, ci locuitorii acestor oraşe se vor prezenta în ziua cea mare a judecăţii lui Dumnezeu şi vor fi judecaţi pentru atitudinile de care s-au condus şi faptele care le-au făcut în timpul vieţii lor pe pământ. Şi pentru că au rămas indiferenţi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi chemarea lui Isus de a se pocăi, în acea zi a judecăţii, va fi mai rău pentru ei decât pentru locuitorii Sodomei, “ căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, care au fost făcute în ele”, atunci Sodoma şi cetăţile dimprejur “ar fi rămas în picioare până în ziua de azi”. Adică, locuitorii acelor cetăţi, chiar dacă au fost destrăbălaţi şi imorali, s-ar fi pocăit şi şi-ar fi schimbat vieţile.
După ce am văzut pericolele ce ameninţă Chişinăul, este bine să vedem…

Cum putem contribui la binele Chişinăului?

Patriarhul Avraam a ajutat pe nepotul său Lot să crească în toate privinţele şi să-şi facă o stare materială. Dar Lot nu a fost recunoscător pentru binele făcut şi a făcut alegeri care i-au afectat rău viaţa lui şi a membrilor familiei lui. Una din alegerile greşite a fost să trăiască în cele mai bune condiţii materiale şi în lux fără să caute valorile spirituale. Astfel, s-a stabilit cu traiul în cetatea Sodoma ai cărei locuitori erau renumiţi pentru imoralitate, încât până în ziua de azi cuvintele “sodomit” şi “homosexual” sunt sinonime. Dumnezeu a descoperit lui Avraam că a hotărât să nimicească această cetate pentru că “strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.” (Genesa 18:20).

Fiind conştienţi de gravitatea acestui păcat şi a consecinţelor care le aduce după sine, oamenii cu frică de Dumnezeu de mai mulţi ani la rând cer guvernării să întreprindă acţiuni concrete ca să oprească acest mare rău. Cel mai mare număr de politicieni se arată total indiferenţi faţă de imoralitatea care ne este impusă, iar colaboratorii Ministerului Justiţiei, sub presiuni diferite ale imoralilor, au elaborat proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării prin care vor să introducă în legislaţia ţării noastre sintagma “orientare sexuală”, care nu este altceva decât o camuflare a tuturor perversiunilor sexuale. Prin acest proiect de lege imoralii caută să capete protecţia legii pentru practicile lor desfrânate şi să transforme legea în instrument de prigoană împotriva celor ce nu vor să accepte modul lor desfrânat de gândire şi de viaţă.

Avraam, când a aflat despre nimicirea Sodomei şi Gomorei, a început să mijlocească pentru nepotul său Lot şi a întrebat pe Dumnezeu: “Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei, şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei?”. Astfel Avraam a continuat să întrebe până a ajuns la cifra de 10 oameni, gândindu-se mai ales la Lot şi familia lui. La urmă Dumnezeu i-a spus lui Avraam: “N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” (Genesa 18:32). Din această întâmplare relatată în Biblie iese în evidenţă adevărul că noi, creştinii, putem salva oraşul nostru dacă:

  • Alegem să fim oameni buni şi să trăim neprihanit înaintea lui Dumnezeu
  • Alegem să mijlocim la Dumnezu în rugăciuni pentru iertarea locuitorilor oraşului nostru şi să le vestim mesajul Evangheliei

Şi să nu credem că pedepsirea celor răi satisface inima lui Dumnezeu şi a Fiului Său Isus Hristos.

Isus Hristos plânge pentru Chişinău

La intrarea în Ierusalim,

…Pe cînd mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră. Ei ziceau: ,,Binecuvîntat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!” Unii Farisei, din norod, au zis lui Isus: ,,Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: ,,Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” Cînd S’a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plîns pentru ea, şi a zis: ,,Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strînge din toate părţile: te vor face una cu pămîntul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentrucă n-ai cunoscut vremea cînd ai fost cercetată (Luca 19:36-44)

Ce vrea să spună Isus când zice că locuitorii Ierusalimului nu au cunoscut ziua cercetării lor? Tot Mântuitorul ne explică aceasta: Tot Mântuitorul ne explica cand zice:

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine! De cîte ori am vrut să strîng pe copiii tăi cum îşi strînge găina puii supt aripi, şi n’aţi vrut! (Evanghelia după Matei 23:37-38)

Dumnezeu a trimis la locuitorii Ierusalimului pe oamenii Lui, pe prooroci, ca să le vestească salvarea şi iertarea păcatelor, dar ei în loc să primească mesajul, au omorât şi au ucis cu pietre pe mesageri. Apoi, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său la întreaga lume, ca să vestească iertarea pe care o oferă Dumnezeu, dar oamenii au procedat iarăţi la fel şi au omorât şi pe Fiul lui Dumnezeu. Prin cei ce au vestit Evanghelia, Dumnezeu vrea să strângă şi pe locuitorii Chişinăului cum îşi strânge găina puii sub aripile ei, dar câţi din ei acceptă chemarea.

Cum răspunzi tu chemării? Îl vei lăsa pe Isus să plângă mai departe pentru indiferenţa ta sau te vei pocăi şi vei deveni un ucenic al Lui “ca să nu pieri, ci să ai viaţă veşnică”?